Юридична допомога: порядок та підстави встановлення групи інвалідності .

17.09.2015

Юридична допомога: порядок та підстави встановлення групи інвалідності

Запис в 13 Жовтень 2012 в 3:41 пп.

Порядок та підстави встановлення (зміни) групи інвалідності визначені Інструкцією Моз України від 07.04.2004 № 183. Цією інструкцією передбачено два типи термінів встановлення (перегляду) груп інвалідності:

— На 1-3 роки для громадян з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій. Після закінчення цього строку проводиться повторний огляд з метою визначення результатів відновного лікування і реабілітації, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації;

— Без зазначення строку переогляду для громадян, які мають анатомічні дефекти, стійкі незворотні морфологічні зміни, порушення функцій органів і систем організму, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі динаміки працездатності з урахуванням реальних соціально-економічних умов у районі проживання інваліда), а також — після досягнення

певного віку.

Щодо можливості отримання групи інвалідності без зазначення строку переогляду або, навпаки, зміни групи інвалідності, зазначу наступне. МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія) при визначенні групи інвалідності враховують не тільки наявність анатомічних дефектів та / або необоротних змін, але і можливість відновлення соціальної адаптації, позитивний прогноз

динаміки працездатності. Наприклад, відсутність кінцівки у дитини є до встановлення I групи, а у дорослої людини, здобув освіту і має можливість працювати, може бути встановлена ??нижче група враховуючи відновлення соціальної адаптації і працездатності.

Огляд громадян у МСЕК проводиться за місцем проживання або лікування за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу при пред’явленні паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу. Хворого, який направляється на комісію, представляє лікує, або голова лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу. Для вирішення соціальних питань запрошуються представники власника підприємства, установи, організації, де працює хворий, або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету.

Важливо відзначити, що МСЕК повинна здійснюватися після повного та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, визначення клініко-функціонального діагнозу, соціально-психологічного діагнозу, професійно-трудового прогнозу, отримання результатів відновного лікування, соціально-трудової реабілітації та інших даних, що підтверджують

стійкий або необоротний характер захворювання.

Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність і обгрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу. МСЕК проводять засідання тільки у повному складі і колегіально приймають рішення. Дані експертного огляду і рішення заносяться до акта огляду та протоколу засідання, які підписуються головою, членами комісії і засвідчуються печаткою.

МСЕК при встановленні інвалідності керуються Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 7 квітня 2004 року N 183, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2004 р. за N 516/9115.

Якщо голова або окремі члени комісії не згодні з прийнятим рішенням, то до акта огляду вноситься їх окрема думка і акт у триденний строк подається Кримській республіканській, обласній або центральній міській комісії, що приймає відповідне рішення.

Рішення обласних, центральних МСЕК (у тому числі при огляді в складних випадках) приймаються більшістю голосів комісії. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним. Член комісії, не згодний із прийнятим рішенням, викладає свою окрему думку в письмовому вигляді, яка додається до акта огляду. При наполяганні цього члена комісії акт Огляду надсилається до Міністерства охорони здоров’я України.

Якщо хворий за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу не може з’явитися до МСЕК, огляд проводиться вдома або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні. У виняткових випадках (наприклад, коли громадянин проживає

у віддаленій, важкодоступній місцевості) МСЕК можуть приймати рішення заочно за згодою громадян, керуючись матеріалами медичних справ.

Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до МСЕК документів, необхідних для огляду хворого. Інвалідність встановлюється до першого числа місяця, наступного за місяцем,

на який призначено черговий переогляд хворого. Переогляд інвалідів з нестійкими, оборотними морфологічними змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності відновного лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації проводиться через 1 — 3 роки.

Переогляд інвалідів раніше вказаних строків, а також громадян, інвалідність яких встановлена ??без зазначення строку переогляду, проводиться при зміні стану здоров’я і працездатності або при виявленні фактів зловживань чи помилок, допущених у встановленні групи інвалідності.

Група інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється громадянам при анатомічних дефектах, стійких необоротних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі динаміки працездатності з урахуванням реальних

соціально-економічних обставин у районі проживання інваліда, а також чоловікам старше шістдесяти років і жінкам старше п’ятдесяти п’яти років, інвалідам, у яких строк переогляду настає у чоловіків після досягнення шістдесяти років, жінок — п’ятдесяти п’яти років.

МСЕК видають особам, визнаним інвалідами, довідки МСЕК та індивідуальні реабілітаційні програми і в триденний строк надсилають копії цих документів управлінню праці та соціального захисту населення районної, районної у рр. Києві та Севастополі державної адміністрації та відповідному відділу, управлінню міської, районної у місті ради, на території якого проживає інвалід. Копія програми надсилається також підприємству, установі, організації, яка зобов’язана надавати соціальну допомогу і здійснювати реабілітацію інваліда. Форми документів, які використовуються в роботі МСЕК, затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

У разі незгоди оглянутого з рішенням районної, міжрайонної, міської МСЕК він протягом місяця має право подати про це письмову заяву до республіканської, Кримської, обласної, центральної міської МСЕК або до МСЕК, в якій він проходив огляд, чи до відповідного відділу (управління) охорони здоров’я. Комісія, що проводила огляд, або відділ (управління) охорони здоров’я в триденний строк з дня одержання заяви надсилають усі наявні документи разом із заявою на розгляд республіканської, Кримської, обласної, центральної міської МСЕК, яка не пізніше ніж через місяць з дня подання заяви проводить переогляд хворого і приймає відповідне рішення. Рішення республіканської, Кримської, обласної, центральної міської МСЕК може бути оскаржене до Міністерства охорони здоров’я України. Міністерство охорони здоров’я україни при виявленні фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу доручає іншому складу обласної або республіканській МСЕК з урахуванням усіх наявних обставин повторно розглянути питання, рішення з якого оскаржується, а також вживає інших заходів, що забезпечують дотримання чинного законодавства при проведенні медико-соціальної експертизи.

Рішення МСЕК може бути оскаржено до суду в установленому порядку. Окремо хочу сказати про типову помилку розуміння громадянами сутності категорії інвалідності. Категорія інвалідності є не тільки констатацією наявності в особи фізіологічних вад, а є визначенням потреби особистості-інваліда певному рівні підтримки з боку суспільства (держави).

Консультував активіст «Народної ініціативи», адвокат Павло Бурнашев.

Короткий опис статті: інвалідність групи

Джерело: Юридична допомога: порядок та підстави встановлення групи інвалідності | Народна ініціатива

Також ви можете прочитати