Як отримати інвалідність після лікування?, Сибірський медичний

16.09.2015

Як отримати інвалідність після лікування?

Право на отримання інвалідності має будь хворий при наявності медичних показань.

Підставами для визнання громадянина інвалідом є:

• порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами;

• обмеження життєдіяльності (повна або часткова втрата особою здатності або можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися або займатися трудовою діяльністю);

• необхідність здійснення заходів соціального захисту громадянина.

Наявність однієї із зазначених ознак не є умовою, достатнім для визнання особи інвалідом.

Документальне підтвердження інвалідності

Після отримання необхідних даних, фахівці установи приймають рішення про визнання особи інвалідом або про відмову у встановленні інвалідності. У разі визнання особи інвалідом, йому видається довідка, що підтверджує факт встановлення інвалідності, а також індивідуальна програма реабілітації. Особі, не визнаному інвалідом, за його бажанням видається довідка про результати огляду.

Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до установи заяви про визнання інвалідності.

Медико-соціальна експертиза проводиться в установі за місцем проживання хворого або за місцем прикріплення. Підставою для проведення експертизи є письмова заява самого пацієнта або його законного представника. Заява подається на ім’я керівника установи, до нього додаються направлення закладу охорони здоров’я або органу соціального захисту населення, медичні документи, що підтверджують порушення його здоров’я.

Пацієнт направляється на медико-соціальну експертизу закладом охорони здоров’я або органом соціального захисту населення. Особа без певного місця проживання приймається на медико-соціальну експертизу за направленням органу соціального захисту населення.

У напрямку установи охорони здоров’я зазначаються дані про стан здоров’я громадянина, що відображають ступінь порушення функцій органів і систем, стан компенсаторних можливостей організму, а також результати проведених реабілітаційних заходів.

У разі якщо хворий не може з’явитися в установу за станом здоров’я, медико-соціальна експертиза може проводитися вдома або в стаціонарі, де громадянин перебуває на лікуванні, або заочно на підставі поданих документів з його згоди або згоди його законного представника.

Пацієнт або його законний представник має право залучати будь-якого фахівця за рахунок власних коштів для участі у проведенні медико-соціальної експертизи з правом дорадчого голосу.

У разі відмови установи охорони здоров’я або органу соціального захисту населення в напрямку на медико-соціальну експертизу особа або її законний представник має право звернутися в бюро медико-соціальної експертизи самостійно при наявності медичних документів, що підтверджують порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм і дефектами, і пов’язане з цим обмеження життєдіяльності.

У тих випадках, коли склад спеціалістів закладу не може взяти експертне рішення, акт огляду особи надсилається у 3-денний строк в головне бюро медико-соціальної експертизи, який приймає рішення з розглядуваного питання в установленому порядку.

У випадках, що вимагають застосування складних видів експертно-реабілітаційної діагностики, спеціальних методів обстеження, тестування, а також одержання додаткових відомостей, складається програма додаткового огляду, яка затверджується керівником установи і доводиться до відома заявника в доступній для нього формі.

Програма додаткового огляду може передбачати проведення додаткового обстеження в лікувально-профілактичному, реабілітаційному або іншому закладі, отримання висновку головного бюро медико-соціальної експертизи, запит необхідних відомостей, проведення обстеження умов та характеру професійної діяльності, соціально — побутового становища особи та інші заходи.

Де тепер можна пройти медико-соціальну експертизу?

З січня 2005 року огляд громадян здійснюють федеральні державні установи «Головне бюро медико-соціальної експертизи» з філіями в містах і районах (див. розпорядження Уряду РФ від 16.12.2004 р. N 1646-р).

Що таке «індивідуальна програма реабілітації», яка розробляється разом з оглядом?

Індивідуальна програма реабілітації — це комплекс оптимальних для кожного конкретного інваліда реабілітаційних заходів. Програма включає різноманітні види медичних, професійних та інших реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених або втрачених функцій організму, відновлення, компенсацію здібностей інваліда до виконання певних видів діяльності. Причому вказуються і обсяги, і терміни отримання інвалідом такої допомоги — щоб програма була більш ефективною та результативною.

Хто розробляє для інваліда індивідуальну програму реабілітації?

— обов’язок фахівців установи МСЕ — реабілітологів, фахівців з соціальної роботи, психологів. При необхідності можуть залучатися інші фахівці.

Обов’язково виконання індивідуальної програми реабілітації для інваліда? Не можна, наприклад, відмовитися від дорогого протезування, але отримати відповідну суму?

Програма має для інваліда рекомендаційний характер, він має право відмовитися від того чи іншого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів, і навіть виконання програми в цілому. Однак відмова інваліда від програми реабілітації в цілому або частково, по-перше, звільняє відповідні органи державної влади та інші організації від відповідальності за її виконання, і по-друге, не дає інваліду права на отримання компенсації в розмірі вартості «заощаджених» реабілітаційних заходів, що надаються безкоштовно (стаття 11, частина 6 Федерального закону РФ від 22.08.2004 р. N 122-ФЗ).

З іншого боку, у тій же 11-ї статті 122-го закону сказано, що індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також організаціями незалежно від організаційно-правових форм і форм власності. Так що відмовити інваліду допомоги вони просто не мають права.

Змінився порядок огляду громадян у зв’язку із створенням федеральних державних установ медико-соціальної експертизи?

Ні, порядок огляду громадян у новостворених федеральних державних установах МСЕ практично не змінився.

Як пройти медико-соціальну експертизу?

Громадянин направляється на медико-соціальну експертизу медичною установою або органом соціального захисту населення. У разі відмови даними установами видати такий напрямок громадянин має право звернутися в бюро медико-соціальної експертизи самостійно. Тільки треба мати на руках медичні документи, що підтверджують порушення функцій організму.

Які документи необхідно подати до бюро МСЕ для проведення медико-соціальної експертизи?

Треба подати паспорт (або документ, що посвідчує особу та реєстрацію), направлення закладу охорони здоров’я на медико-соціальну експертизу (форма 188-у) і заяву.

Можливо проведення медико-соціальної експертизи на дому?

— Можливо, якщо згідно з висновком закладу охорони здоров’я людина не може з’явитися в бюро МСЕ за станом здоров’я.

На який термін встановлюється група інвалідності?

Інвалідність першої групи встановлюється на 2 роки, другої та третьої групи на 1 рік.

На який термін встановлюється категорія «дитина-інвалід»?

В залежності від ступеня розладу функцій організму та обмеження життєдіяльності дітям і підліткам до 18 років встановлюється категорія «дитина-інвалід» на термін 1 рік, 2 роки або до досягнення віку 18 років.

Який документ отримує громадянин, визнаний інвалідом?

Особі, визнаному при проведенні медико-соціальної експертизи інвалідом, видається довідка, що підтверджує факт встановлення інвалідності, а також індивідуальна програма реабілітації інваліда.

Ви пройшли огляд в бюро МСЕ. Інвалідом не визнані. Повинні видати Вам документ про результати освідування?

Особи, не визнаному інвалідом, за його бажанням видається довідка про результати огляду.

Якщо Ви не згодні з рішенням бюро МСЕ, чи можете Ви якимось чином спробувати вирішити питання на свою користь?

Ви можете оскаржити рішення філії-бюро медико-соціальної експертизи в Головному бюро.

Якщо рішення знову буде не на вашу користь, наступний крок — звернутися в Федеральне бюро медико-соціальної експертизи. Нарешті, рішення Федерального бюро може бути оскаржено в судовому порядку.

Хто контролює роботу ФДМ «Головне бюро медико-соціальної експертизи»?

Федеральне агентство з охорони здоров’я і соціального розвитку (розпорядження Уряду РФ від 16.12.04 р. N 1646-р).

З 2005 року змінилася система забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації. Який порядок встановлено тепер?

Відправною документ тепер — індивідуальна програма реабілітації, в якій обов’язково має бути зазначено, який засіб реабілітації необхідно конкретному інваліду. Щоб отримати протез або будь-який інший технічний засіб реабілітації, необхідно звернутися із заявою на його отримання у виконавчий орган Фонду соціального страхування РФ за місцем проживання. Крім індивідуальної програми реабілітації, при подачі заяви потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

чи Можете Ви передати у користування іншій особі видане Вам технічний засіб реабілітації?

Згідно п.5 Постанови Уряду Російської Федерації від 12.12.04 р. N 771, технічні засоби реабілітації, протези, протезно-ортопедичні вироби, передані інвалідам, ветеранам безкоштовно в безоплатне користування, не підлягають відчуженню третім особам, у тому числі продажу або дарування.

Якщо передбачений індивідуальною програмою технічний засіб реабілітації Вам не можуть надати за місцем проживання, Ви можете придбати його самостійно і чи буде Вам виплачена його вартість?

Якщо інвалід придбав потрібну йому засіб або сам оплатив послугу, то йому виплачується компенсація у розмірі вартості технічного засобу реабілітації, послуги, які повинні бути надані інваліду по програмі. Виплата компенсації здійснюється уповноваженим органом (територіальним відділенням Фонду соціального страхування) в порядку черговості -, вам надішлють поштовий переказ або перерахують кошти на Ваш особовий банківський рахунок (за вашим бажанням).

Опубліковано в » Російській газеті «Тиждень» N3746 від 15 квітня 2005 р.

Короткий опис статті: як отримати інвалідність Право на отримання інвалідності має будь хворий при наявності медичних показань.
Підставами для визнання громадянина інвалідом є: інвалідність, огляд, медико-соціальна експертиза

Джерело: Як отримати інвалідність після лікування? — Сибірський медичний портал

Також ви можете прочитати