Реферат: Трудові пенсії по інвалідності, BestReferat.ru

14.09.2015

Реферат: Трудові пенсії по інвалідності

Трудові пенсії по інвалідності

План

1. Поняття пенсії по інвалідності, групи і причини інвалідності

2. Умови призначення пенсій по інвалідності

3. Пенсії при неповному стажі роботи

4. Розміри пенсій. Надбавки до пенсій

1. Поняття пенсії по інвалідності, групи і причини інвалідності

Пенсії по інвалідності є одним із видів трудових пенсій. Умови, розміри та порядок пенсійного забезпечення у зв’язку з інвалідністю регулюються Законом Республіки Білорусь від 17 квітня 1992 року «Про пенсійне забезпечення», Законом Республіки Білорусь від 17 грудня 1992 р. «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» та Законом Республіки Білорусь від 22 лютого 1991 року «Про соціальний захист громадян, постраждалих від катастрофи на Чорнобильській АЕС».

Інвалідність – це тривалий, або постійна втрата працездатності або значне обмеження її, встановлена МРЭК.

Особи, які постійно або тривалий втратили працездатність, незалежно від ступеня втрати працездатності визнаються інвалідами.

Пенсії по інвалідності мають як загальні для всіх трудових пенсій ознаки, так і специфічні, що визначають особливості даного виду пенсій.

Що ж таке пенсії по інвалідності?

Пенсії по інвалідності – це щомісячні грошові виплати з Фонду соціального захисту населення або коштів державного бюджету, що призначаються у зв’язку з інвалідністю однієї з трьох груп, в розмірах, порівнянних з минулим заробітком, особам, які займалися в минулому юридично значимої діяльністю.

Пенсії по інвалідності передбачені розділом III(ст. 27-34) Закону україни «Про пенсійне забезпечення». Це другий за значенням вид трудової пенсії. Особи, які отримують пенсії по інвалідності, складають більше 12 відсотків від загальної кількості одержувачів трудових пенсій.

Поряд з загальними рисами, характерними для всіх видів пенсій, пенсій по інвалідності притаманні особливості. Вони зумовлюються тим, що підставою для виникнення права на зазначену пенсію є інвалідність (від лат. «invalidus» – слабкий, немічний). Тому основні ознаки, якими характеризується інвалідність відбиваються на умовах призначення і на розмір цих пенсій (група інвалідності та її причина).

Інвалідністю вважається порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, що приводить до повної або значної втрати професійної працездатності або істотним утрудненням в життя.

Інвалідність встановлюється медико-реабілітаційними експертними комісіями (МРЭК), діють на підставі Положення про МРЭК, затвердженого Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31 грудня 1992 р. (СП Республіки Білорусь 1992 № 36, ст. 678).

Треба зазначити, що в світовій практиці застосовуються два підходи до концепції інвалідності: економічний та медичний.

При економічному підході значення надається такому порушення здоров’я людини, яке призводить насамперед до повної або значної втрати професійної або загальної працездатності. Але при такому розгляді позиції критерію інвалідності, поступово здійснювався перехід до використання медичного критерію, який по своїй суті обумовлює соціальний захист інвалідів. Виходячи з визначення інвалідності виділяється термін обмеження життєдіяльності. Під ним розуміють повну або часткову втрату особою здатності або можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися і займатися трудовою діяльністю.

В залежності від ступеня втрати працездатності інвалідність поділяється на три групи: перша, друга і третя.

У відповідності з Інструкцією по визначенню інвалідності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь від 16 лютого 1993 р. за погодженням з Госкомтрудом і Міністерством соціального захисту Республіки Білорусь, для I-ої групи інвалідності характерні неможливість участі у трудовій діяльності (можливе виконання деяких видів праці при забезпеченні засобами компенсації анатомічних дефектів чи порушених функцій організму, створенні спеціальних умов праці) і потреби в постійному сторонньому догляді. Ця група інвалідності встановлюється на 2 роки.

чи іігрупи інвалідності характерними є різко виражені утруднення участі у трудовій діяльності (можливе виконання праці тільки у спеціально створених умовах) або неможливість трудової діяльності і відсутність потреби в постійному сторонньому догляді чи допомозі. Ця група інвалідності встановлюється на 1 рік.

Для ІІІгруппы інвалідності характерні виражені утруднення участі у трудовій діяльності (значне зменшення обсягу трудової діяльності, зниження кваліфікації, утруднення у виконанні професійної праці внаслідок анатомічних дефектів). Ця група інвалідності встановлюється на 1 рік.

Причинами інвалідності можуть бути: загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства, військова травма чи захворювання, отримане в період проходження військової служби, наслідки аварії на ЧАЕС, а також інші причини, встановлені законодавством Республіки Білорусь.

Закон Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення» та Інструкція щодо визначення причин інвалідності визначають такі причини інвалідності:

1) трудове каліцтво або професійне захворювання;

2) загальне захворювання (в тому числі каліцтво, не пов’язане з роботою, інвалідності з дитинства);

3) військова травма, в тому числі захворювання, безпосередньо пов’язане зі специфікою несення військової служби;

4) захворювання, отримане в період проходження військової служби, але не пов’язане з виконанням обов’язків військової служби;

5) захворювання (каліцтво), викликане катастрофою на Чорнобильській АЕС.

Перші дві групи причин (1, 2) враховуються при призначенні пенсій за загальним нормативним актом – Законом Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення». Дві наступні (3, 4) дають право отримувати пенсію за нормами Закону Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ». Для осіб, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, викликаного катастрофою на Чорнобильській АЕС (група 5), встановлено особливий порядок обчислення пенсій по інвалідності Законом Республіки Білорусь «Про соціальний захист громадян, постраждалих від катастрофи на Чорнобильській АЕС».

Від причини інвалідності залежать умови призначення пенсії.

Згідно ст. 29 Закону Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення», інвалідність вважається настала внаслідок трудового каліцтва, якщо нещасний випадок, який спричинив інвалідність, стався (крім випадків протиправного діяння):

• при виконанні трудових обов’язків (у тому числі під час відрядження), а також при здійсненні будь-яких дій в інтересах підприємства або організації, хоча б і без спеціального доручення;

• по дорозі на роботу або з роботи;

• на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого дня (часу), включаючи і встановлені перерви, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва, одягу і т.п. перед початком чи по закінченні роботи;

• поблизу підприємства або іншого місця роботи протягом робочого часу (включаючи встановлені перерви), якщо перебування там не суперечило правилам внутрішнього трудового розпорядку;

• при виконанні державних обов’язків, завдань органів державної влади та управління, а також громадських організацій, зареєстрованих у встановленому порядку, хоча б ці завдання і не були пов’язані з основною роботою;

• при виконанні громадянського обов’язку по врятуванню людського життя, по охороні власності і правопорядку;

• при проходженні студентами та учнями вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, училищ, шкіл, у тому числі загальноосвітніх, курсів по підготовці кадрів, аспірантами і клінічними ординаторами виробничого навчання або практики, практичних занять.

Перелік, що міститься у названих законах, конкретизується Інструкцією щодо визначення причин інвалідності від 16 лютого 1993 р. яку використовують МРЭК при огляді інвалідів. Згідно названої інструкції інвалідність вважається настала внаслідок трудового каліцтва, якщо нещасний випадок стався:

— під час проведення суботника незалежно від місця його проведення, надання шефської допомоги підприємствам;

— на транспортному засобі, на території вахтового селища з працівником, який перебував на змінному відпочинку;

— при аварії на виробничих об’єктах, обладнанні;

— в робочий час з-за нанесення тілесних ушкоджень іншою особою або умисного вбивства працівника при виконанні трудових обов’язків;

— в робочий час на особистому легковому транспорті за наявності розпорядження адміністрації на право користування їм для службових поїздок або за дорученням адміністрації та інші.

Слід зазначити, що деякі пункти названої інструкції не лише уточнюють, але і розширюють перелік ст. 29 Закону Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення», що суперечить основним принципам нормотворення. Подібна деталізація, безумовно, полегшує роботу МРЭК при встановленні причини інвалідності і не обмежує, а радше розширює права оглянутого особи. Однак до закону повинні бути внесені відповідні доповнення, для того, щоб виключити можливі суперечки і більш надійно захистити права інвалідів.

Для встановлення причини інвалідності від трудового каліцтва МРЭК повинна володіти відповідними документами, що підтверджують нещасний випадок, його характер і наслідки. Так, згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженим постановою Держкомпраці Республіки Білорусь від 24 лютого 1994 р. основним документом про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, є акт, складений за формою Н-1.

Професійними вважаються захворювання, які викликані виключно дією несприятливих виробничо-професійних факторів (силікоз, вібраційна хвороба, інтоксикація та ін), а також деякі інші захворювання, у розвитку яких встановлено причинний зв’язок з впливом певного виробничо-професійних факторів, що викликають аналогічні зміни в організмі (бронхіт, алергійні захворювання, катаракта та ін).

Список професійних захворювань та інструкцію з його застосування затверджено Міністерством охорони здоров’я Республіки Білорусь від 29 травня 2001 року № 40. Право на встановлення групи інвалідності внаслідок професійного захворювання надано МРЭК.

У всіх інших, спеціально зазначених у законі випадках, інвалідність вважається викликаної загальним захворюванням.

2.Умови призначення пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність у період роботи, до вступу на роботу чи після припинення роботи з дати початку огляду в МРЭК або з дати встановлення групи інвалідності. У відповідності зі ст. 30 Закону про пенсійне забезпечення умови призначення пенсії по інвалідності не залежать від її причини. При настанні інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання для призначення пенсії достатньо двох обставин:

— встановлена МРЭК група інвалідності; трудове каліцтво або професійне захворювання. Стаж роботи, необхідний для призначення пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання не потрібен. Ніякі інші обставини не мають значення. При настанні інвалідності внаслідок загального захворювання, крім групи інвалідності та її причини у вигляді загального захворювання необхідно наявність трудового стажу, тривалість якого залежить від віку на час настання інвалідності. Вік і стаж роботи в роках складають:

Таблиця.1. Вік і стаж роботи

Короткий опис статті: пенсія по інвалідності 2 група Пенсії по інвалідності як щомісячні грошові виплати, що призначаються у зв’язку з оформленням інвалідності. Залежність причини інвалідності й умови призначення пенсії. Особливості пенсії при неповному стажі роботи. Нарахування розмірів пенсій і надбавок ним. реферат: трудові пенсії інвалідності bestreferat шпаргалки

Джерело: Реферат: Трудові пенсії по інвалідності — BestReferat.ru

Також ви можете прочитати