Проблеми інвалідів по зору в Україні, Україна

17.02.2017

РОБОЧА ПРОГРАМА

Перша ступінь навчання (2-4 класи)

Кількість годин 204 Рівень БАЗОВИЙ

Учитель англійської мови Марванова Е Р

Учитель англійської мови Чурилова В А

Програма розроблена на основі авторської програми

Програма курсу англійської мови Enjoy English для 2-11 класів загальноосвітніх установ.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дана робоча навчальна програма ГБОУ г Москви центр освіти № 1455 розроблена у відповідності з вимогами федерального державного освітнього стандарту початкової загальної освіти до структури основної освітньої програми, на основі

* Примірної основної освітньої програми початкової загальної освіти в Росії

* Авторської програми EnjoyEnglishавторы Биболетова М З і ін

з урахуванням освітніх потреб і запитів учасників освітнього процесу.

Робоча програма орієнтована на використання навчально-методичного комплектів Англійська з задоволенням «EnjoyEnglish» для загальноосвітніх установ видавництва Титул. До складу УМК входить підручник, робочий зошит, звуковий додаток та ін. згідно з переліком підручників, затверджених наказом Міносвіти науки РФ, використовуваного для досягнення поставленої мети у відповідності з освітньою програмою установи.

Основне призначення даної програми полягає у формуванні комунікативної компетенції, тобто здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови.

Робоча програма з англійської в початковій школі (2-4 класи) за курсом «EnjoyEnglish» містить:

1) коротку характеристику ступеня навчання;

2) цілі навчання англійської мови на пер-вої ступені навчання;

3) зміст освіти на першій ступені;

4) результати навчання

5) мінімальні вимоги до рівня підго-товки випускників початкової шко-ли

6) Контрольно-вимірювальні матеріали

7) Навчально-методичний комплект

Автори серії «EnjoyEnglish» ставили своєю метою комплексне рішення завдань, що стоять пе-ред предметом «Іноземна мова» а саме формування іншомовної комунікативної компетенції учнів, що розуміється як їх спо-спроможність і готовність спілкуватися англійською мовою в межах, визначених стандартом з іноземних мов та примірною програмою з англійської мови.

Ця мета передбачає:

• розвиток комунікативних умінь навчаючи-є в говорінні, читанні, розуміння на слух і на письмі англійською мовою;

• розвиток і освіта учнів кошти-мі англійської мови, а саме: а) усвідомлення ними явищ дійсності, що відбуваються в англомовних країнах, через знання про культу-ре, історії і традиції цих країн; б) усвідомлення ролі рідної мови і рідної культури у порівнянні з культурою інших народів; в) розуміння важливості вивчення англійської мови як середовищ-ства досягнення взаєморозуміння між людьми-мі; г) розвиток пізнавальних здібностей учнів, їх інтересу до навчання.

Одна з головних завдань курсу — розвиток і воспі-вання комунікативної культури школярів, розширення і збагачення їх комунікативного і життєвого досвіду в новому контексті спілкування, розширення кругозору учнів. Автори стара-лися надати курсом сучасне звучання, орі-ентированное на взаєморозуміння, терпимість до відмінностей між людьми, спільне вирішення важливих загальнолюдських проблем, співробітництво-кість і взаємодію, в тому числі і кошти-мі англійської мови.

У підручниках цієї серії реалізується діяльнісний, комунікативно-когнітивний під-хід до навчання англійської мови.

В якості основних принципів автори навчального курей-са «EnjoyEnglish»' виділяють наступні:

1. Пріоритет комунікативної мети у навчанн-нді англійської мови, розуміється як нап-чисельність на досягнення школярами міні-мально достатнього рівня комунікативної компетенції. Названий рівень повинен забезпе-забезпечити готовність і здатність школярів до спілкування англійською мовою в усній і письм-менной формах у межах, встановлених дан-ною програмою. У процесі досягнення ко-никативной мети реалізуються виховні, розвивальні та загальноосвітні функції іноземної мови як предмета.

2. Дотримання діяльнісного характеру навчання іноземної мови. В організації мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови дотримується рівновага між діяльно-стю, організованої на мимовільній та довільній основі. Усюди, де можливо, умови реального спілкування моделюються в рольовій грі та проектної діяльності, щоб макси-мально використовувати механізми мимоволі-го запам’ятовування.

3. Особистісно-орієнтований характер навчання,, який проявляється в усвідомленні школярами їх власної участі в обра-зовательном процесі як суб’єктів навчання; у постановці цілей навчання, що відповідають реальним потребам учнів; у відборі з-тримання, що відповідає інтересам і рівнем психофізіологічного та морального роз-розвитку учнів даного віку; в усвідомленні учнями їх причетності до подій, що відбу-плавають у світі; у формуванні вміння вис-довести свою точку зору; у розвитку вміння спонукати партнерів по спілкуванню до позитив-ним рішень і дій.

4. Збалансоване навчання усним і письм-сучасних форм спілкування, у тому числі різними формами устноречевого спілкування (монологиче-ська, діалогічне і полилогическая мова), раз-вим стратегій читання та аудіювання (з поні-манием основного змісту, з повним розумінням прочитаного / почутого, з витяги)-ням потрібної або потрібної інформації).

5. Диференційований підхід до оволодіння мовним матеріалом (лексичним і грама-естетичним) з урахуванням того, як цей матеріал бу-буде використовуватися учнями в подальшому: для створення власних висловлювань (про-дуктивно) або для розуміння звучать або пе-чатных текстів (рецептивно). У 2-4 класах практично весь матеріал засвоюється двосторонньо (продуктивно-рецептивно), в той час як в 5-9 класах обсяг рецептивної лексики і грам-килим поступово з року в рік зростає, що дозволяє учням читати і слухати тексти різних типів, жанрів і стилів.

6. Врахування досвіду учнів в рідній мові і раз-розвиток когнітивних здібностей учнів. Це передбачає пізнавальну активність навчаючи-є по відношенню до явищ рідної та анг-лийского мов, порівняння і зіставлення двох мов на декількох рівнях — мовному, мовленнєвому, соціокультурному..

7. Широке використання ефективних з-тимчасових технологій навчання, дозволяють інтенсифікувати навчальний процес і зробити його більш захоплюючим і ефективним: раз-особистих методів, прийомів і засобів навчання, ре-чевых і пізнавальних ігор, лінгвістичних завдань; створення сприятливого психологічного клімату, що розташовує до спілкування; використан-ня відповідного ілюстративного, аудіо — і відеоматеріалів і технічних засобів, а також індивідуальних і групових проектів.

8. Автентичність матеріалу, використовується для навчання всіх форм спілкування. Цей прин-ціп враховується при відборі мовного матеріалу-ла, текстів, ситуацій спілкування, що програються учнями ролей, ілюстрацій, звукозапису, ві-деосюжетов та ін. Для читання та аудіювання навчаючи-видатним пропонуються тексти з автентичних іс-джерел різних типів, жанрів і стилів.

9. Соціокультурна спрямованість процесу навчання англійської мови. Даний принцип тісно пов’язаний з попереднім. В курсі широко іс-користуються лінгвокраїнознавчі матеріали, які дають учням можливість краще ів-ладеть англійською мовою через знайомство з побутом, культурою, реаліями, ціннісними орі-ентирами людей, для яких англійська мова є рідною.

2. Цілі першої ступені навчання

У процесі навчання за курсом «EnjoyEnglish-1» і «EnjoyEnglish-2» (у 2-4 класах) важливо реа-лізованной наступні цілі:

формування умінь спілкуватися на анг-лийском мовою з урахуванням мовних можливостей, потреб та інтересів молодших школьни-ков: елементарних комунікативних умінь у говорінні, аудіюванні, читанні та письмі;

розвиток особистості дитини, її мовних здібностей, уваги, мислення, пам’яті та уяви; мотивації до подальшого вивчення англійської мови на наступних ступенях шкільної освіти;

— забезпечення комунікативно-психологи-чеський адаптації молодших школярів до ново-го мовного світу для подолання в далекій-шем психологічних бар’єрів у використанні англійської мови як засобу спілкування;

освоєння елементарних лінгвістичних уявлень, доступних молодшим школьни-кам і необхідних для оволодіння усною і письм-менной промовою англійською мовою: формування-вання деяких універсальних лингвистиче-ських понять (звук, буква, слово, речення, частини мови, інтонація і т. п.), що спостерігаються в рідній та англійській мовах;

прилучення до нового соціального досвіду з використанням англійської мови: знайомство зі світом їх зарубіжних однолітків, з деякими звичаями країни мови, що вивчається, з дитячим пе-сінним, віршованим та казковим фольклором англійською мовою, з доступними учням про-изведениями дитячої художньої літератури англійською мовою; виховання доброзичливого ставлення до представників інших країн:

формування мовних, інте-них і пізнавальних здібностей молодших школярів, а також їх загальнонавчальних умінь;

розвиток емоційної сфери дітей в процесі навчальних ігор. навчальних вистав з використанням англійської мови;

прилучення молодших школярів до ново-му соціального досвіду — за рахунок програвання англійською мовою, різних ролей в ігрових ситуаціях, типових для сімейного, побутового, навчального спілкування.

2. Предметний зміст

Предметний зміст усного мовлення, пропонує-гаемое в авторській програмі, повністю включає теми, передбачені стандартом іно-дивним мов. Ряд тем розглядається бо-більш докладно.

Я і моя сім’я. Привітання. Знайомство. Ім’я. Вік. Моя сім’я. Родинні свята (день народження, Новий рік). Прийом і частування гостей. Мій день (розпорядок дня, домашні обов’язки). Улюблена їжа. Моя одяг. Моє здоров’я.

Світ моїх захоплень. Улюблені іграшки, за-йняття, хобі. Мої улюблені казки та улюблені казки моїх зарубіжних однолітків. Вихідний день (в зоопарку, в цирку). Канікули.

Я і мої друзі. Мої друзі. Допомога один дру-гу. Спільні заняття. Улюблена домашня жи-вотное.

Моя школа. Школа. Класна кімната. Навч-ні предмети. Шкільне приладдя. Заняття в школі. Шкільні свята (шкільний спектакль).

Світ навколо мене. Мій дім, моя квартира, моя кімната. Моє місто / моє село. Улюблене час року. Погода. Природа.

Країна досліджуваного мови (загальні відомості). Літературні персонажі популярних дитячих книг (загальне уявлення), невеликі про-запашні твори дитячого фольклору — сті-хі, пісні, казки.

Орієнтовне тематичне планування змісту курсу (2-4 класи)

Короткий опис статті: твір англійською мовою про мою родину

Джерело: Робоча програма з англійської мови для початкової школи ( УМК » Enjoy English) | Відкритий клас

Також ви можете прочитати