Прирівняний до інвалідів ВВВ, Форум співробітників МВС

17.02.2017

англійська мова, 5б, 5в, 5г, 5д класи,

основна загальна освіта

на 2013/2014 навчальний рік

Робоча програма складена на основі програми

«Програма курсу англійської мови

Обнінськ, видавництво «Титул», 2010 рік

Укладач: Карпова Т. Р.,

учитель англійської мови

Барнаул 2013

Пояснювальна записка

Дана робоча програма складена на основі:

— авторської програми курсу англійської мови «Англійська мова нового тисячоліття» для 5 -11 класів загальноосвітніх установ авторів О. Л. Грози, М. Л. Мичуриной, Т. Н. Рижкова, О. Ю. Шалимовой, Обнінськ: видавництво «Титул», 2010 рік.

— примірної програми початкової загальної освіти з іноземних мов (англійська мова); Міністерство освіти і науки Р. Ф. (журнал «Іноземні мови в школі» №5 2005р.)

Програма розрахована на 102 години на рік (3 години на тиждень).

Структура курсу:

УМК New Millennium English — 5 включає 10 тематичних розділів, кожен з яких складається з 8 уроків. Крім цього в кожному розділі передбачається наявність резервних уроків. Дана структура дозволяє вчителю здійснювати вибір матеріалу і на свій розсуд різним чином його поєднувати. Після кожного розділу проводиться підсумковий урок, призначений для перевірки рівня сформованості мовних навичок і умінь учнів.

Програма забезпечує спадкоємність з підготовкою учнів у початковій школі, посилює значимість принципів індивідуалізації і диференціації навчання.

У 1-4 класах учні оволоділи навичками читання, усного мовлення, основними граматичними структурами. Хоча досить багато граматичних структур та лексичних одиниць були введені в курсі англійської мови в початковій школі, учні оволоділи ними переважно рецептивно. В курсі «New Millennium English» акцент переміщається на продуктивне володіння мовними явищами, тобто володінням вважається не тільки впізнавання і розуміння, а осмислене нормативне використання мови для вирішення комунікативних завдань. Вага критерію мовної правильності зростає. Більше значення в даному курсі набуває використання проектної методики та сучасних технологій навчання іноземної мови (в тому числі інформаційних). Це дозволяє учням бути активними учасниками процесу обговорення різних тем і проблем.

У програмі велика увага приділяється розвитку навчальної компетентності, вмінь працювати в групі, оформляти і подавати результати роботи. Країнознавчий матеріал, представлений у крос-культурної позиції, дозволяє вирішувати завдання виховання, поваги як власної, так і іноземної культури. Програма розширює зв’язки англійської мови з іншими навчальними предметами.

У даній програмі забезпечено взаємопов’язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності (читання, говорінню, аудіювання та письма), при цьому кожен з цих видів виступає і як мета, і як засіб навчання.

Програма спрямована на

1. формування комунікативної компетенції, (тобто здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови) в сукупності з її складовими:

— мовленнєва компетенція – розвиток комунікативних умінь в основних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі);

— мовна компетенція – оволодіння новими мовними засобами (фонетичними, орфографічними, лексичними, граматичними); освоєння знань про мовні явища англійської мови, різних способах вираження думки в рідному і досліджуваному мові;

— соціокультурна компетенція – прилучення учнів до культури, традицій та реалій країни досліджуваного мови; формування вміння представляти свою країну, її культуру в умовах іншомовного міжкультурного спілкування;

— компенсаторна компетенція – розвиток умінь виходити з положення в умовах дефіциту мовних засобів при отриманні та передачі інформації;

— навчально-познавательнная компетенція – подальший розвиток загальних і спеціальних навчальних умінь; ознайомлення учнів із способами і прийомами самостійного вивчення мов і культур.

2. Розвиток і виховання у школярів

— розуміння важливості вивчення іноземної мови в сучасному світі,

— потреби користуватися нею як засобом спілкування, пізнання, самореалізації та соціальної адаптації;

— виховання громадянина, патріота;

— розвиток національної самосвідомості,

— прагнення до взаєморозуміння між людьми та толерантного ставлення до проявів іншої культури.

Навчальний курс послідовно реалізує комунікативно-когнітивний підхід, використовуючи комбінацію методів і прийомів сучасної методики викладання англійської мови та традиційні засоби і методи для формування комунікативної компетенції учнів.

Тематика уроків, текстів і обговорюваних проблем відповідає віку та інтересам учнів, використовує міжпредметні зв’язки. Навчальні завдання і навчальний матеріал орієнтовані на особистість учня, враховують інтереси і потреби, що ґрунтуються на досвіді учнів.

З допомогою різноманітних завдань і вправ учням пропонується бути активними учасниками процесу обговорення різних тем і проблем, забезпечуючи тим самим оволодіння навичками іншомовного спілкування в різних його функціях:

— ціннісно-орієнтаційної та емоційно-оцінної (вираження думок, бажань, оцінки, впевненості, сумнівів і ін.);

— регулятивної (вираз прохань, пропозицій, згоди/ незгоди та ін);

— пізнавально-інформаційну (обмін інформацією, запит/ повідомлення/ обговорення інформації);

-этикетно-нормативної (дотримання загальноприйнятих норм поведінки: мовного і немовного, участь в дискусіях і ін).

Вимоги до рівня підготовки учнів

У результаті вивчення англійської мови учень повинен:

Знати/розуміти :

— основні значення вивчених лексичних одиниць; основні способи словотворення;

— особливості структури простих і складних речень; інтонацію різних комунікативних типів речень;

— ознаки вивчених граматичних явищ;

— основні норми мовленнєвого етикету;

— роль володіння іноземними мовами у сучасному світі, особливості способу життя, побуту, культури країн досліджуваного мови;

Вміти:

Говоріння:

— починати, вести/підтримувати та закінчувати бесіду в стандартних ситуаціях спілкування;

— розпитувати співрозмовника і відповідати на його питання, спираючись на вивчену тематику;

— робити короткі повідомлення за темами: взаємини в родині, зовнішність, дозвілля і захоплення, школа і шкільне життя, канікули, свята та традиції, здоров’я, подорож, країна досліджуваного мови та рідна країна, моя улюблена книга;

Аудіювання:

— розуміти основний зміст нескладних автентичних текстів, виділяти значиму інформацію, визначати тему і виділяти головні факти;

Читання:

— читати автентичні тексти різних жанрів з розумінням основного змісту;

— читати нескладні автентичні тексти різних жанрів з повним і точним розумінням, оцінювати отриману інформацію, висловлювати свою думку;

— читати текст з вибірковим розумінням потрібної і цікавої інформації;

— заповнювати анкети;

— писати привітання, особисті листи, інструкції, короткі розповіді з опорою на зразок;

Використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті:

— для соціальної адаптації; досягнення взаєморозуміння в процесі усного та письмового спілкування з носіями іноземної мови;

— усвідомлення місця і ролі рідної та виучуваної мови в полиязычном світі;

— залучення до цінностей світової культури.

Навчально-методичний комплект

Підручник (student’s book): Дерев’янко Н.Н. Англійська мова нового тисячоліття: підручник англійської мови для 5 класів загальноосвітніх шкіл/ Н.Н.Дерев’янко, С. В. Жайворонків та інші.- Обнінськ: Титул, 2010.

Робочий зошит (Workbook): Дерев’янко Н.Н. Англійська мова нового тисячоліття: Робочий зошит з англійської мови для 5 класів загальноосвітніх шкіл/Н.Н.Дерев’янко, С. В. Жаворонкова та інші – Обнінськ: Титул, 2010.

Книга для вчителя (teacher’s book): Дерев’янко Н.Н. Книга для вчителя до підручника «Англійська мова нового тисячоліття» для 5 класів загальноосвітніх шкіл/ Н.Н.Дерев’янко, С. В. Жаворонкова та інші – Обнінськ: Титул, 2013.

Аудиоприложение до підручника з англійської мови для 5 класу освітніх установ «Англійська мова нового тисячоліття» — Обнінськ: Титул, 2010.

Календарно-тематичне планування

Короткий опис статті: діалог про сім’ю на англійській мові

Джерело: Робоча програма англійську мову, 5б, 5в, 5г, 5д класи

Також ви можете прочитати