Пандуси для інвалідів стаціонарні, відкидні, складні купити в Оренбурзі, ціна, фото, PERILASNAB.

17.02.2017

Міхєєва Галина Володимирівна.
Методичні умови успішності засвоєння молодшими школярами значення фразеологізмів.
Galina V. Miheeva.
Method conditions of successful learning of phraseological units’ meaning by junior pupils.

Міхєєва Галина Володимирівна

старший викладач кафедри педагогіки і психології загальної та професійної освіти, Severodvinskij філія Поморського державного університету імені М. в. Ломоносова, р. Северодвинск

Методичні умови успішності засвоєння молодшими школярами значення фразеологізмів

Анотація

Пр едставлены відомості про особливості розуміння молодшими школярами значення фразеологізмів. На основі аналізу помилок, труднощів в розумінні визначено методичні умови, що забезпечують успішне засвоєння учнями значення фразеологізмів.

Ключові слова

методичні умови, молодші школярі, значення фразеологізму, засвоєння значення

В сучасних умовах однією із актуальних завдань початкової мовної освіти є вивчення мови як невід’ємної частини культури народу, як засобу її відображення. Не втрачає актуальності і завдання формування у молодших школярів образною, виразною мови. Вирішенню цих завдань сприяє навчання фразеології. Фразеологізми є найбільш культуроносными одиницями мови, так як відображають в своїй семантиці історичні факти, особливості розвитку культури і побуту народу, його менталітет. Більшість фразеологізмів, впливаючи на чуттєве сприйняття, на формування суб’єктивно-оцінного ставлення до предмета мови, надають висловлюванню емоційність і виразність.

В даний час систематичне вивчення фразеології здійснюється в середній школі, проте в сучасних програмах початкового навчання російської мови вказується на необхідність збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами, формування вмінь правильного їх вживання [1; 2].

Дійсно, комунікативно доцільне вживання фразеологізмів безпосередньо пов’язано з тим, наскільки точно, повно усвідомлюється молодшими школярами його значення. Виходячи з процесуального характеру розвитку значення мовного знака в онтогенезі [3, c.247 — 252], оволодіння значенням фразеологізму не відбувається одномоментно. Розуміння значення поглиблюється, доповнюється в міру набуття знань, соціального, морального і емоційного досвіду.

Стихійне засвоєння дітьми значення фразеологізмів – тривалий процес. Його тривалість обумовлена складністю, многокомпонентностью значення фразеологізму, яке складніше, «завжди більше насичене «деталями», ніж слово» [4, с. 85]. Фразеологізм як мовна одиниця за своєю структурою співвідносимо з мікротекстом, у зміст якого входять декілька блоків інформації, або макрокомпонентів:

денотативный – інформація про дійсності на основі типового уявлення про що позначається;

 • оцінний – інформація про цінності позначуваного, про його позитивних чи негативних властивостях, якостях;

 • эмотивный – зміст суб’єктивної модальності, яка виражає почуття-ставлення мовця до означуваному;

 • мотиваційний – образне підстава, мотив переосмислення фразеологізму;

 • стилістичний – знання про доречність або небажаність вживання фразеологізму в конкретному акті комунікації [4].

 • Отже, актуальною стає задача – визначення методичних умов успішності засвоєння молодшими школярами значення фразеологізмів. Рішення даної задачі вимагає обліку готівкового мовленнєвого досвіду дітей: особливостей і повноти розуміння ними значення фразеологізмів (під «повнотою» ми маємо на увазі розуміння всіх макрокомпонентів структури значення фразеологізму). У зв’язку з цим нами було проведено обстеження мовлення дітей [5]. Всього експериментальною роботою було охоплено 267 учнів 1 – 4-х класів. В результаті дослідження отримані дані, що послужили основою для визначення методичних умов успішності засвоєння молодшими школярами значення фразеологізмів.

  Молодші школярі усвідомлюють денотативный макрокомпонент найбільш частотних і поширених фразеологізмів, здатні виводити загальне значення незнайомого фразеологізму з контексту. Типовими помилками в розумінні денотативного макрокомпонента фразеологізмів є:

  буквальне розуміння фразеологізму в цілому: білий світ – «лампа така», вушка на маківці – «вуха вгорі у лисиці», » водити за ніс – «покарали так» і т.п.;

 • буквальне розуміння одного з компонентів фразеологізму, неусвідомлення цілісності його значення: і слід прохолов – «у нього нежить», «дивитися в обидва – «дивитися», » бити байдики – «бити» і т. п.;

 • розуміння основного дії, ознака якого позначається фразеологизмом: щосили – «штовхає, тягне, віч-на-віч – «говорити» і т. п.;

 • оригінальне розуміння внаслідок «індивідуально логічного» роздуми дитини: з усіх ніг – «коли втомишся ногами ходити»,зіницю ока – «темно, нічого не видно», ллє як з відра – «кран зламався» і т. п.

 • У цілому, молодшими школярами краще усвідомлюється оцінний і эмотивный макрокомпоненти. Учні 3 – 4-х класів здатні розпізнавати нефіксовану оцінку: 12 % учнів зазначили, що їх емоційне відношення, що виникає при сприйнятті фразеологізму, залежить від того, ким/чим є людина/предмет. Наприклад, були відзначені реакції «тривога», «задоволення» на фразеологізм обвести навколо пальця. У ченик (4 клас) пояснив: «Коли когось обдурили, могли поганого ».

  Розуміння мотиваційного макрокомпонента значення фразеологізму, незалежно від віку учнів, прямо залежить від ступеня її прозорості. Дітьми слабо усвідомлюється символічне значення компонентів фразеологізму, що призводить до нерозуміння мотивації фразеологізму в цілому. Наприклад, білий світ – символіка білого кольору як стандарту краси; золоті руки – золота як чогось дуже цінного (по суті: руки, яким немає ціни). Зовсім не усвідомлюється мотиваційний макрокомпонент, якщо в його основі лежить невідомий дітям історичний факт. Наприклад, мотив переосмислення фразеологізмуобвести навколо пальця не був усвідомлений ні однією дитиною внаслідок незнання ними етимології фразеологізму. Діти легше осмислюють мотивацію фразеологізмів, якщо можна використовувати власний «тілесний» досвід, представити конкретну ситуацію (повісити голову, віч-на-віч ), співвіднести компонент фразеологізму по подібності з яким-небудь зовнішнім явищем (прожужжать всі вуха ). Приклади пояснень: «сумує, опустив голову» (1 клас); «бринить, як муха прилипла» (2 клас); «дивитися в очі, коли говориш» (3 клас).

  При осмисленні стилістичного макрокомпонента молодші школярі, як правило, більш чуйно реагують на статус адресата і обстановку спілкування, ніж на стиль тексту. Так, 42 % учнів 2 – 3-х класів не вжили б фразеологізми задирати ніс, повісити ніс у розмові з дорослою людиною в офіційній обстановці, проте 75 % дітей цієї вікової групи включили б у текст завдання з математики пропозицію «У робочий золоті руки, тому за зміну він виготовив … » і вони вважали можливою на упаковці з продуктами напис: «Зберігати як зіницю ока в прохолодному місці ».

  Результати проведеного дослідження послужили основою для визначення методичних умов успішності засвоєння молодшими школярами значення фразеологізмів. Такими стали:

  організація цілеспрямованої роботи, що забезпечує осмислення всіх макрокомпонентів значення фразеологізмів;

 • опора на екстралінгвістичний і історичний принципи вивчення фразеології;

 • застосування алгоритму тлумачення значення фразеологізмів.

 • На основі перерахованих умов була організована експериментальна робота в 1 – 4-х класах початкової школи. Всього експериментальною роботою було охоплено 296 дітей.

  Провідним методом роботи, спрямованої на засвоєння значення фразеологізмів, була бесіда. Особливу увагу при її організації приділялася формулювання питань, які служили стимулом для роздумів дітей і осмислення ними макрокомпонентів значення фразеологізмів. Приклади питань, спрямованих на осмислення:

  оцінного та эмотивного макрокомпонентів. Як ви поставитеся до людини, почувши про нього: майстер на всі руки? Які почуття ви відчуєте, прочитавши про улюбленого героя, що він знаходиться на сьомому небі?;

 • мотиваційного: Чому про людину, який мовчить, не відповідає на питання, говорять: «Як води в рот набрав?»; Про надоедливом, болтливом: «Всі вуха прожужжали ?» (питання передбачають опору на соціальний досвід дітей: подання життєвих ситуацій, повадок тварин тощо);

 • стилістичного: Доречно сказати другові, щоб він тримав язик за зубами? А малознайомому дорослому? Чому? Опишіть героїв і ситуацію, в якій доречно вжити фразеологізм «нести нісенітниці». Обґрунтуйте чому?

 • У відповідності з історичним принципом використовувалися прийоми: розповідь педагога, повідомлення учня, читання словникової статті і т. п. якщо для розуміння значення фразеологізму було необхідно:

  з’ясувати значення застарілих слів-компонентів (не видно ні зги );

 • розкрити символіку компонента фразеологізму (встати з лівої ноги, чорна кішка пробігла );

 • представити історичні або культурологічні відомості про походження фразеологізму, (майстер на всі руки, обвести навколо пальця ).

 • Дані прийоми також служили засобом формування знань про національно-культурної специфіки фразеологізмів, були способом реалізації культуроведческого аспекту в навчанні.

  відповідно До экстралингвистическим принципом широко застосовувалися ілюстрації, малюнки, фотографії предметів, явищ, при можливості демонструвалися самі предмети.

  Для перевірки правильності розуміння значення фразеологізму використовувалися завдання:

  назвати героя або подія художнього твору, до якого підійшов би даний фразеологізм;

 • описати ситуацію, в якій можна вжити фразеологізм;

 • створити ілюстрацію до фразеологізму.

 • Перед створенням ілюстрацій проводилася бесіда, в ході якої актуалізувалась значення фразеологізму, обговорювалися способи передачі значення його макрокомпонентів: в яких позах може бути зображений чоловік, які предмети слід намалювати, які кольори використовувати і т. п. В результаті більшість малюнків, створених дітьми, відображали не тільки загальне значення фразеологізму, але й його емоційну складову, мотивацію образів. Зазначаємо, що даний вид діяльності викликав у дітей великий інтерес, який підкріплювався організацією гри «Вгадай фразеологізм по малюнку».

  У процесі бесід, виконання завдань діти опановували прийоми тлумачення значення фразеологізму: опис ситуацій, підбір синонімів, слів і фразеологізмів, становили описові визначення. Осмислювали мотивацію фразеологізмів, вчилися розрізняти оцінку і характер відносин передаються фразеологізмами, засвоювали їх стилістичні особливості. Узагальнення знань про структуру значення фразеологізмів, вдосконалення вміння тлумачити їх значення здійснювалося в 4-му класі при ознайомленні з алгоритмом «Поясни значення фразеологізму» (див. Таблицю 1) .

  Короткий опис статті: фразеологізми-синоніми

  Джерело:
  Міхєєва Галина Володимирівна.
  Методичні умови успішності засвоєння молодшими школярами значення фразеологізмів.
  Galina V. Miheeva.
  Method conditions of successful learning of phraseological units’ meaning by junior pupils.

  Також ви можете прочитати