Конвенція МОП № 128. Про допомогу по інвалідності, по старості

14.09.2015

Конвенція МОП № 128. Про допомогу по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

Місце прийняття: Женева

Прийнята: 1967-06-29

Генеральна Конференція Міжнародної Орган ізації Праці, скликана в Женеві Адміністративною Рада го Міжнародного Бюро Праці та зібралася 7 червня 1967 року на свою п’ятдесят першу сесію, ухваливши прийняти ряд пропозицій щодо перегляду Конвенції 1933 року про страхування по старості в промисловості і т. д. Конвенції 1933 року про страхування по старості у сільському господарстві, Конвенції 1933 року про страхування по інвалід ності в промисловості і т. д. Конвенції 1933 року про страхування по інвалід ності в сільському господарстві, Конвенції 1933 року про страхування на випадок втрати годувальника в промисловості і т. д. Конвенції 1933 року про страхування на випадок втрати годувальника в сільському господарстві, що є четвертим пунктом порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форму міжнародної конвенції, ухвалює цього двадцять дев’ятого дня червня місяця тисяча дев’ятсот шістдесят сьомого року нижченаведену Конвенцію, яка може іменуватися Конвенцією 1967 року про допомоги х по інвалід ності, по старості та у разі втрати годувальника:

Розділ I. Загальні положення

e) термін «на утриманні » відноситься до передбачуваного стану залежності і, що існує в установлених випадках;

i). дитину молодшу віку закінчення обов’язкової шкільної освіти або молодшу 15 років, причому враховується більш високий вік;

ii). ii) дитину молодшу встановленого віку, але старше віку, зазначеного в абзаці i) цього підпункту, який проходить курси учнівства або продовжує своє навчання, або ж страждає на хронічне захворювання, або є інвалід ом, що не дозволяє їй займатися будь-яку діяльність ю, що приносить дохід; проте вимоги Конвенції вважатимуться виконаними, якщо національне законодавство визначає цей термін просто як охоплює будь-якої дитини молодше віку, який значно перевищує вік, зазначений в абзаці i) цього підпункту;

i) термін «стаж » означає, в залежності і від того, як це може бути встановлено, або період, протягом якого сплачувалися внески, або стаж роботи, або продолжитель ність проживання в даній країні, або будь-яке поєднання цих умов;

j) терміни «допомоги . обумовлені сплатою внесків» і «допомоги . не обумовлені сплатою внесків» означають, відповідно, посібники . надання яких залежить або не залежить від прямої фінансової участь тія підлягають забезпеченню осіб або їх роботодавців або ж від а стаж професійної діяльності.

a) положення розділу I;

b) положення принаймні одного з розділів II, III і IV;

c) відповідні положення розділів V і VI;

d) положення розділу VII.

2. Кожен Член Орган ізації вказує у своєму документ е про ратифікацію, у відношенні яких з розділів II – IV він приймає на себе зобов’язання Конвенції .

1. Кожен Член Орган ізації, що ратифікував цю Конвенцію, може згодом повідомити Генерального Директора Міжнародного Бюро Праці про те, що він приймає на себе зобов’язання, що випливають з Конвенції . у відношенні одного або декількох розділів II – IV, які не були зазначені в його документ е про ратифікацію.

2. Зобов’язання, передбачені в пункті 1 цієї статті, розглядаються як невід’ємна годину ть документ про ратифікацію і мають однакову з ним чинності з дня повідомлення.

1. Шляхом заяви, яка супроводжує документ про ратифікацію, будь-який Член Орган ізації, економіка якого ще не досягла достатнього ступеню розвитку, може скористатися тимчасовими вилученнями, передбаченими в наступних стаття х: стаття 9, пункт 2; стаття 13, пункт 2; стаття 16, пункт 2; стаття 22, пункт 2. У будь-якому такому заяві наводяться причини для таких вилучень.

2. Кожен Член Орган ізації, що зробив заяву згідно з пунктом 1 цієї статті, зазначає у своїх доповідях про застосування Конвенції . подаються відповідно до статті 22 Статуту Міжнародної Орган ізації Праці, стосовно кожного такого вилучення:

a) що причини для такого вилучення все ще існують;

b) або що, починаючи з певної дати, він відмовляється від свого права допускати вищезазначені вилучення.

3. Кожен Член Орган ізації, який зробив заяву на підставі пункту 1 цієї статті, збільшує, по мірі того, як це дозволяють обставини, кількість охоплених працівник ів.

Коли для проведення в життя будь-якого з розділів II – IV цієї Конвенції . зазначених у документ е щодо ратифікації, Член Орган ізації зобов’язаний надати забезпечення встановленої категорії осіб, що становить не менше певного відсотка всіх робота працюють за наймом або всього самодіяльного населення, то до прийняття зобов’язання про проведення в життя цього розділу він засвідчується, що відповідний відсоток досягнутий.

При проведенні в життя положень розділів II, III або IV цієї Конвенції . будь-який Член Орган ізації може враховувати захист, що надається за допомогою страхування, яке хоча і не є обов’язковим за законом щодо осіб, які підлягають забезпеченню, але:

b) охоплює значне коло осіб, заробіток яких не перевищує заробітку кваліфікованого робітника чоловічої статі;

c) задовольняє, у сукупності з іншими видами забезпечення, якщо такі існують, відповідним положенням Конвенції .

Охоплюваний випадок включає нездатність встановленої ступеня займатися будь-якою було оплачуваної діяльність ю, коли передбачається, що ця нездатність буде постійною або коли вона не усувається до моменту закінчення встановленого періоду тимчасової або первісної непрацездатності.

1. Забезпеченню підлягають такі особи :

a) або всі робота переживають за наймом, включаючи учнів;

b) або встановлені категорії самодіяльного населення, які становлять не менш як 75 відсотків всього самодіяльного населення;

c) або всі жителі або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують меж, встановлених згідно з положеннями статті 28.

2. Коли в силі знаходиться заява, зроблена на підставі статті 4, забезпеченню підлягають такі особи :

a) або встановлені категорії робота працюють за наймом, які становлять не менш ніж 25 відсотків усіх робота працюють за наймом;

b) або встановлені категорії робота працюють за наймом на промислових підприємствах, які становлять не менше 50 відсотків усіх робота працюють за наймом на промислових підприємствах.

Допомога по інвалід ності надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким чином:

a) коли забезпеченням охоплено робота переживають за наймом, або категорії самодіяльного населення, – згідно з положеннями статті 26 або статті 27;

b) коли забезпеченням охоплено всіх жителів або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують установлених меж, – згідно з положеннями статті 28.

1. Допомога, зазначена у статті 10, у разі настання охоплюваного випадку забезпечується принаймні:

a) підлягає забезпеченню особі, яка до настання охоплюваного випадку набула згідно з установленими правила мі стаж . який може бути 15-річним стаж їм сплати внесків або роботи за наймом або 10-річним стаж їм проживання в країні;

b) коли в принципі забезпеченням охоплено все самодіяльне населення – підлягає забезпеченню особі, яка до настання охоплюваного випадку набула згідно з установленими правила мі трирічний стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено встановлену среднегод овое або рік овое число внесків.

a) підлягає забезпеченню особі, яка до настання охоплюваного випадку набула згідно з установленими правила мі п’ятирічний стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання;

b) коли в принципі забезпеченням охоплено все самодіяльне населення – підлягає забезпеченню особі, яка до настання охоплюваного випадку набула згідно з установленими правила мі трирічний стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено половину среднегод ового або рік ового числа внесків, установленого згідно з підпунктом b) пункту 1 цієї статті.

3. Положення пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, але на 10 відсотків менша від розміру, зазначеного в додатку до цього розділу для відповідного типового одержувача, видається, щонайменше, тим підлягає забезпеченню м особи, які набули відповідно встановленими правила мі п’ятирічний стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання в країні.

4. Відсотки, зазначені в додатку до розділу V, можуть бути пропорційно скорочені у тих випадках, коли стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання, необхідний для отримання відповідного скороченому відсотку допомоги . перевищує п’ять років, але не менше 15 років сплати внесків або роботи за наймом або 10 років проживання; скорочена пенсія виплачується у відповідності з пунктом 2 цієї статті.

5. Положення пункту 1 і 2 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, видається, щонайменше, тим підлягає забезпеченню м особи, які набули згідно з установленими правила мі стаж сплати внесків або роботи за наймом, який не перевищує п’яти років у встановленому мінімальному віці і який може бути збільшений з підвищенням віку, але не може перевершити встановлене максимальне число років.

1. Кожен Член Орган ізації, для якого розділу II цієї Конвенції знаходиться в силі, у встановлених умовах:

a) створює служби відновлення працездатності, метою яких є підготовка інвалід ів до поновлення їхньої попередньої діяльності в усіх випадках, коли це можливо, або, якщо це неможливо, до іншої, найбільш підхід люблячому оплачуваній праці з урахуванням їх можливостей і здібностей;

2. Коли є чинною заява, зроблена на підставі статті 4, Член Орган ізації може допускати винятки з положень пункту 1 цієї статті.

Розділ III. Допомога по старості

Кожен Член Орган ізації, щодо якого цей розділ Конвенції знаходиться в силі, забезпечує підлягає забезпеченню особи м допомога по старості у відповідності з нижченаведеними стаття мі даного розділу.

1. Охоплюваним випадком є досягнення встановленого віку.

1. Забезпеченню підлягають такі особи :

a) або всі робота переживають за наймом, включаючи учнів;

b) або встановлені категорії самодіяльного населення, які становлять не менш як 75 відсотків всього самодіяльного населення;

c) або всі жителі або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують меж, встановлених згідно з положеннями статті 28.

2. Коли в силі знаходиться заява, зроблена на підставі статті 4, забезпеченню підлягають такі особи :

a) або встановлені категорії робота працюють за наймом, які становлять не менш ніж 25 відсотків усіх робота працюють за наймом;

b) або встановлені категорії робота працюють за наймом на промислових підприємствах, які становлять не менше 50 відсотків усіх робота працюють за наймом на промислових підприємствах.

Допомога по старості представляється у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким чином:

a) коли забезпеченням охоплено категорії робота працюють за наймом, або категорії самодіяльного населення, – згідно з положеннями статті 26 або статті 27;

b) коли забезпеченням охоплено всіх жителів або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують установлених меж, – згідно з положеннями статті 28.

1. Допомога, зазначена у статті 17, забезпечується принаймні:

a) підлягає забезпеченню особі, яка до охоплюваного випадку набула згідно з установленими правила мі стаж . який може бути 30-річним стаж їм сплати внесків або роботи за наймом або 20-річним стаж їм проживання в країні;

b) коли в принципі забезпеченням охоплено все самодіяльне населення – підлягає забезпеченню особі, яка до охоплюваного випадку набула встановлений стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено встановлену среднегод овое число внесків.

2. Коли виплата допомоги по старості обумовлюється мінімальним стаж їм сплати внесків або роботи за наймом, скорочена допомога забезпечується принаймні:

a) підлягає забезпеченню особі, яка до охоплюваного випадку набула згідно з установленими правила мі 15-річний стаж сплати внесків або роботи за наймом;

b) коли в принципі забезпеченням охоплено все самодіяльне населення – підлягає забезпеченню особі, яка до охоплюваного випадку набула встановлений стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено половину среднегод ового числа внесків, установленого згідно з підпунктом b) пункту 1 цієї статті.

3. Положення пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, але на 10 відсотків менша від розміру, зазначеного в додатку до цього розділу для відповідного типового одержувача, видається, щонайменше, тим підлягає забезпеченню м особи, які набули згідно з установленими правила мі 10-річний стаж сплати внесків або роботи за наймом, або 5-річний стаж проживання в країні.

4. Відсотки, зазначені в додатку до розділу V, можуть бути пропорційно скорочені у тих випадках, коли стаж сплати внесків або роботи за наймом, необхідний для отримання відповідного скороченому відсотку допомоги . перевищує 10 років сплати внесків або роботи за наймом, або 5 років проживання, але не менше 30 років сплати внесків або роботи за наймом або 20 років проживання; якщо такий стаж перевищує 15 років сплати внесків або роботи за наймом, то виплачується скорочена допомога згідно з пунктом 2 цієї статті.

Допомога, визначена стаття х 17 і 18, надається протягом всієї продолжитель ності охоплюваного випадку.

Розділ IV. Посібник з нагоди втрати годувальника

Кожен Член Орган ізації, щодо якого цей розділ Конвенції знаходиться в силі, забезпечує підлягає забезпеченню особи м надання допомоги з нагоди смерті годувальника згідно з нижченаведеними стаття мі цього розділу.

1. Охоплюваний випадок включає втрату засобів до існування вдовою або дитиною в результаті смерті годувальника.

2. Для вдови право на допомогу може обумовлюватися досягненням встановленого віку. Такий вік не може бути вище віку, встановленого для одержання допомоги по старості.

3. Ніякого вимоги щодо віку не встановлюється, якщо вдова :

4. Для того, щоб вдова . яка не має дітей, могла мати право на допомогу з нагоди втрати годувальника, може вимагатися певна продолжитель ність стану у шлюбі з померлим.

1. Забезпеченню підлягають такі особи :

2. Коли в силі знаходиться заява, зроблена на підставі статті 4, забезпеченню підлягають принаймні такі особи :

a) або дружини, діти і, як це може бути встановлено законом, інші утриманці годувальників, які належали до встановлених категорій робота працюють за наймом, які становлять не менше 25 відсотків всіх робота працюють за наймом;

b) або дружини, діти і, як це може бути встановлено законом, інші утриманці годувальників, які належали до встановлених категорій робота працюють за наймом на промислових підприємствах, які становлять не менше 50 відсотків усіх робота працюють за наймом на промислових підприємствах.

Посібники з нагоди втрати годувальника надаються у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким чином:

a) коли забезпеченням охоплено категорії робота працюють за наймом, або категорії самодіяльного населення, – згідно з положеннями статті 26 або статті 27;

b) коли забезпеченням охоплено всіх жителів або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують установлених меж, – згідно з положеннями статті 28.

1. Допомога, визначена у статті 23, забезпечується в охоплюваному випадку щонайменше:

a) або підлягає забезпеченню особі, годувальник якої мав у відповідності з встановленими правила мі стаж . який може бути 15-річним стаж їм сплати внесків або роботи за наймом або 10-річним стаж їм проживання; проте відносно допомоги . виплачуваного вдові, натомість такого стаж а може вимагатися наявність встановленого терміну проживання такої вдови в даній країні;

b) або, коли в принципі забезпеченню підлягають дружини і діти всіх осіб, що належать до самодіяльного населення, – підлягає забезпеченню особі, годувальник якої набув на підставі встановлених правил трирічний стаж сплати внесків і за годувальника якого під час його працездатного віку було внесено встановлену среднегод овое або рік овое число внесків.

2. Коли виплата допомоги з нагоди втрати годувальника обумовлюється мінімальним стаж їм сплати внесків або роботи за наймом, скорочена допомога забезпечується принаймні:

a) або підлягає забезпеченню особі, годувальник якої набув відповідно до встановлених правил мі 5-річний стаж сплати внесків або роботи за наймом;

b) або, коли в принципі забезпеченню підлягають дружини і діти всіх осіб, що належать до самодіяльного населення, – підлягає забезпеченню особі, годувальник якої набув на підставі встановлених правил трирічний стаж сплати внесків, за умови що за даного годувальника під час його працездатного віку було внесено половину среднегод ового або рік ового числа внесків, установленого згідно з підпунктом b) пункту 1 цієї статті.

3. Вимоги пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, але на 10 відсотків менша від розміру, зазначеного в додатку до цього розділу для відповідного типового одержувача, забезпечується щонайменше підлягає забезпеченню особі, годувальник якої набув відповідно до встановлених правил мі 5-річний стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання в країні.

4. Пропорційне скорочення відсотка, зазначеного в додатку до розділу V, може бути здійснене в тому разі, коли стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання, що дає право на допомогу, що відповідає скороченому відсотку, перевищує п’ять років, але не менше 15 років сплати внесків або роботи за наймом, або 10 років проживання; якщо таким стаж їм є стаж сплати внесків або роботи за наймом, скорочена допомога виплачується відповідно до пункту 2 цієї статті.

5. Положення пунктів 1 і 2 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, видається щонайменше підлягає забезпеченню особі, годувальник якої виконав відповідно до встановлених правил мі стаж сплати внесків або роботи за наймом, який не перевищує п’яти років у встановленому мінімальному віці і який з підвищенням віку може бути збільшений, але не може перевершити встановлене максимальне число років.

Допомога, визначена стаття х 23 і 24, надається протягом всієї продолжитель ності охоплюваного випадку.

Розділ V. Норми періодичних виплат допомог

1, При періодичних виплата х, до яких застосовується ця стаття . ставка допомоги . виплачується в охоплюваному випадку, збільшена на суму будь-якої родинної допомоги . виплачується під час охоплюваного випадку, становить відносно даного випадку для типового одержувача, визначеного в додатку до цього розділу, принаймні зазначений в атом додатку відсоток від загальної суми колишніх доходів одержувача допомоги або його годувальника та від суми будь-яких сімейних допомог, що виплачуються підлягає забезпеченню особі, яка має однакові з типовим одержувачем сімейні зобов’язання.

2. Колишні заробітки одержувача допомоги або його годувальника обчислюються у відповідності з встановленими правила ми, і там, де підлягають забезпеченню особи або їх годувальники поділяються на категорії за розмірами заробітку, розмір їх колишнього заробітку може обчислюватися виходячи із базового заробітку тієї категорії, до якої вони належали.

3. Можуть бути встановлені максимальні ставки для допомоги або для розміру заробітку, прийнятого до уваги для обчислення допомоги . за умови, що ці максимальні межі встановлюються таким чином, щоб у тому разі, коли попередній заробіток одержувача допомоги або його годувальника дорівнює заробітної плати кваліфікованого робітника чоловічої статі або нижче її, дотримувалися положення пункту 1 цієї статті.

4. Попередній заробіток одержувача допомоги або його годувальника, заробітна плата кваліфікованого робітника чоловічої статі, розмір допомоги та будь-які родинні допомоги обчислюються на основі одного й того ж періоду часу.

5. Для інших одержувачів розмір допомоги обчислюється у розумному співвідношенні з розміром допомоги типового одержувача.

6. Для цілей цієї статті кваліфікованим робітником чоловічої статі є:

a) слюсар або токар на машинобудівному підприємстві, крім електротехнічне машинобудування;

8. У разі, коли ставка допомоги змінюється в залежності і від район а, кваліфікований робітник (чоловік) може визначатися для кожного району відповідно до пунктів 6 і 7 цієї статті.

1. При періодичних виплата х, до яких застосовується ця стаття . ставка допомоги в охоплюваному випадку, збільшена на суму будь-якої родинної допомоги . виплачується під час охоплюваного випадку, становить відносно даного випадку для типового одержувача, визначеного в додатку до цього розділу, принаймні зазначений у цьому додатку відсоток від загальної суми заробітної плати звичайного дорослого робітника (чоловіка) і від суми будь-яких сімейних допомог, що виплачуються підлягає забезпеченню особі, яка має однакові з типовим одержувачем сімейні зобов’язання.

2. Заробітна плата звичайного дорослого робітника чоловічої статі, допомога та будь-які родинні допомоги обчислюються на основі одного й того ж періоду часу.

3. Для інших одержувачів допомога обчислюється у розумному співвідношенні з розміром допомоги типового одержувача.

4. Для цілей цієї статті звичайним дорослим робочим чоловічої статі є:

6. У разі, коли розмір допомоги змінюється в залежності і від район а, звичайний дорослий робітник чоловічої статі може визначатися для кожного району відповідно до пунктів 4 і 5 цієї статті.

a) розмір допомоги визначається відповідно до встановленої шкали або відповідно до шкали, що визначається компетентним орган ом влади відповідно до встановлених правил мі;

b) розмір допомоги може бути скорочений лише настільки, наскільки інші кошти сім’ї отримувача перевищують встановлені значні суми або значні суми, що визначаються компетентним державним арственным орган ом у відповідності з встановленими правила мі;

c) загальна сума допомоги і будь-яких інших коштів, за вирахуванням сум, відповідних значним сумам, зазначеним у підпункті b), повинна бути достатньою для підтримання здоров’я і належного матеріал покрівельного становища сім’ї отримувача і не може бути меншою, ніж відповідна допомога, обчислена відповідно до вимог статті 27;

d) положення підпункту з) вважаються виконаними, якщо загальна сума допомог, що виплачуються в силу положень відповідного розділу, перевищує принаймні на 30 відсотків загальну суму допомог, які були б представлені в результаті застосування положень статті 27 і положень:

i) підпункту b) пункту 1 статті 9 розділу II;

ii) підпункту b) пункту 1 статті 16 розділу III;

iii) підпункту b) пункту 1 статті 22 розділу IV.

1. Розміри періодичних грошових допомог, вже виплачуваних на підставі статті 10, статті 17 і статті 23, переглядаються у разі істотних змін у загальному рівні заробітної плати або істотних змін у вартість і життя.

2. Кожен Член Орган ізації включає результати таких переглядів в свої доповіді про застосування цієї Конвенції . подаються згідно зі статтею 22 Статуту Міжнародної Орган ізації Праці, і зазначає будь-які прийняті у зв’язку з цим заходи.

ДОДАТОК ДО РОЗДІЛУ V

ПЕРІОДИЧНІ ВИПЛАТИ ПО ТИПОВОМУ ЛУЧАТЕЛЮ

Короткий опис статті: допомога по інвалідності Конвенція МОП № 128. Про допомогу по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника допомоги, інвалідність, старість, втрата годувальника

Джерело: Конвенція МОП № 128. Про допомогу по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

Також ви можете прочитати