Інвалідності при грижі хребта

17.02.2017

Директор центру дистанційного навчання РДГУ : Гість Чита.Ру

Андрій Дружинін
Директор центру дистанційного навчання РДГУ

Андрій Дружинін — Директор центру дистанційного навчання РДГУ

Андрій Дружинін народився в Забай-кальє. Закінчив іс—ричес-кий фа-куль-тет Читин-ско-го го-сударс-твен-але-го пе-даго-гичес-до-го ін-сті-тута в 1991 році. З 2011 року є офі-ци-аль-ним пред-ста-віті-лем — ді-річок—ром центру дис-танці-він-але-го навчання Рос-сій-ско-го го-сударс-твен-але-мв гу-мані-тар-але-го уні-вер-сі-тета.

У 2011 році в Забай-каль-ському краї була набрана перша група сту-ден-тов-за-оч—ків. які обу-ча-ють-ся в РДГУ з при-міні—їм дис-танці-він-вих тих-але-логій.

Рос-сій-ський го-сударс-твен-ний гу-мані-тар-ний уні-вер-сі-тет був створений у 1991-му році на базі Мос-ков-ско-го го-сударс-твен-але-го історико-ар-хивно-го ін-сті-тута. ос-але-ван-але-го в 1931-м. В 2011-му РДГУ відзначив два ювілеї — 20 і 80 років. Сьогодні РДГУ є одним з круп-ній-ших рос-сій-ських внз:

у ньому обу-ча-ють-ся близько 35 тисяч сту-ден-тів,

з них близько 20 тисяч — у філіях,

працюють понад 1,8 тисяч пре-пода-ваті-лей,

з них — 377 докторів наук .

Дис-танці-він-ве навчання ор-га-низо-вано в спе-ци-аль-ном розділі на офі-ци-аль-ном сайті уні-вер-сі-тета. Після за-чис-ле-ня студент отримує логін та пароль для доступу до пер-з-наль-але-го профілю. де раз-ме-щена ін-форма-ція про навчальні дис-циплі-нах. навчальні ін-ді-увазі-аль-ві плани. кон-суль-та-ци-він-ва кімната. відео-а-уді-торії. онлайн-а-уді-торії. доступ в уні-вер-сі-тетскую біб-чи-оте-ку і мо-ді-аті-ку. Від-дель-ном розділі раз-ме-щена ста-тіс-ти-ка по-сеща-емос-ти навчальних ресурсів та елек-трон-ва залікова книжка. Навчання про-іс-хо-дит он-лайн і офф-лайн: можливо участь у ве-біна-рах і спілкування з пре-пода-ваті-лем і сту-ден-та-мі по рас-пі-санію уні-вер-сі-тета. або перегляд занять у ві-де-оза-писи .

протягом усього періоду навчання в ус-та-нов-ленном за-коно-датель-ством порядку ведеться навчальна до-кумен-та-ція: тра-діци-він-ні « паперові » залікові книжки та сту-ден-орієн квитки. про-токо-ли ек—менів і заліків. Їх веденням за-німа-ють-ся спе-ци-аліс-ти РДГУ сов-міс-тно з ме-тодис-та-мі Читин-ско-го центру дис-танці-він-але-го навчання. Центр несе від-ветс-твен-ність по всім обов-затель-ствам. прийнятим на себе як сту-ден-та-мі. так і уні-вер-сі-тетом. При пос-тупле-нді зак-лю-ча-ет-ся трьох-сто-рон-ний договір.

У першу групу Забай-каль-ско-го краю входять студенти з крайового центру. Оло-вян-нін-ско-го і Забай-каль-ско-го районів. За перший рік навчання вони отримали по-ложі-тель-ві відгуки від мос-ков-ських пре-пода-ваті-лей. Неко-яким сту-ден-там довелося залишити уні-вер-сі-тет: згода на дис-танці-він-ве навчання не означає купівлю диплома.

РДГУ пред-ла-га-ет отримати вищу про-ра-поклику-ня за нап-равле—ям « Юріс-пру-ден-ція». « Еко-номі-ка». « Менед-жмент». « Інфор-ма-тика». « Псі-холо-гія». « Жур—ліс-ти-ка » та інших.

З повним списком нап-равле-ний дис-танці-він-але-го навчання ви можете оз—комить-ся на сайті РДГУ в розділі « Абі-тури-ен-».

З питань зак-лю-чення до-го-рів на навчання-ра-щай-тесь за адресою: р. Чита. вул. Лер-монто-ва. 1. офіс 315.

Телефони 322-778 і 711-088.

Короткий опис статті: дистанційне навчання рдгу

Джерело: Директор центру дистанційного навчання РДГУ : Гість Чита.Ру

Також ви можете прочитати