Глава VIII ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, Право соціального забезпечення в Україні, Сирота В.

13.09.2015

Розділ VIII ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

1 Год. Поняття пенсії по інвалідності.

Медичні і правові

критерії інвалідності

Пенсія по інвалідності є одним із видів

соціального захисту непрацездатних громадян. Пенсії

загрузка.

У словнику російської мови С. В. Ожегова: Ыинвалид З

чоловік, який втратив працездатність внаслідок

каліцтва, болезниы.2

Вчені вважають, що людина може виявитися повно-

стю або частково непрацездатним за своєю профес-

ці, якщо вид праці, її режим, ступінь інтенсивності,

точність, що оточують людину санітарно-гигиеничес-

такі умови стають йому протипоказаними слідом-

внаслідок хвороби або каліцтва. У таких випадках може бути

встановлена інвалідність.

Інвалідність у юридичній літературі визначається

ється як засвідчене медичним органом відбув-

of здоров’я, за якого громадянин унаслідок хро-

органічного захворювання чи анатомічних дефектів, ви-

зывающих стійке, попри лікування, порушення

функцій організму, змушений припинити професійних

нальный працю чи, може працювати при значному

зміні звичайних умов праці.3

Інвалідність встановлюється особам, які страждають

3 Юридичний словник-довідник /За ред. Ю. С. Шемшучен-

ка.З К. Феміна, 1996.З С. 256-257.

191

/ Підставою для встановлення інвалідності є

ся стійке порушення функцій організму, яке при-

водить хворого до необхідності припинити професійних

нальный працю або значно змінити умови праці.

До значних змін у роботі ставляться ті, ко-

які призводять до втрати, зниження кваліфікації або

різкого скорочення обсягу трудової діяльності.

Отже, поняттям Ыинвалидностьы охоплюють-

ся медичні, правові та соціальні критерії, харак-

теризующие втрату працездатності. Під трудоспособ-

ністю розуміється здатність організму людини до

праці, залежить від стану його здоров’я. Про інвалід-

ності мова йде тоді, коли розлад функцій орга-

організму під впливом хвороби або внаслідок анатомичес-

кого дефекту тягнуть за собою соціальні наслідки З

припинення професійної роботи в звичайних

умовах або зміну її, призначення різних видів

соціальної допомоги, встановлення пільг і так далі.

Інвалідність як категорія непрацездатності іме-

ет своє законодавче визначення поняття. Так, з-

ответствии з Законом України ЫОб основи соціальної

захищеності інвалідів в крайнєы,1 інвалідом вва-

ється особа зі стійким розладом функцій орга-

організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм

чи уроджених дефектів, що призводить до обмеження

життєдіяльності, до необхідності соціальної допо-

щі і захисту.

Встановлення інвалідності проводиться медико-

соціальною експертною комісією (МСЕК), функції

якої регламентуються спеціальною Інструкцією

ЫОб встановлення груп инвалидностиы, затвердженої

Міністерством охорони здоров’я України по за-

ворення з Федерацією профспілок України 28 грудня

1991 р. 2 Направлення хворих на огляд

у МСЕК видається лікарсько-консультаційною комісією

(ЛКК) відповідного лікувально-профілактичного уч-

‘ Відомості Верховної Ради України, 1991.З № 21.З Ст. 252.

2 Соціальне забезпечення //Збірник законодавчих актів та

офіційних документів. Вип. 2 З К. 1992.З С. 60.

192

народження Моз України за місцем проживання або

лікування, що підтверджують стійкий або необрати-

мий характер захворювання, а також у тому випадку, якщо

хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох

місяців з дня настання тимчасової нетрудоспособ-

ності чи протягом п’яти місяців з дня настання

непрацездатності. У разі коли МСЕК не визнає

такого хворого інвалідом і він продовжує відставати-

ся тимчасово непрацездатним, йому може бути продовжений

лікарняний лист з виплатою допомоги з тимчасової не-

працездатності.

у Разі визнання хворого інвалідом інвалідність

установлюється з дня надходження до МСЕК документів

тов, на підставі яких приймається відповідаю-

най рішення.’ У рішенні вказується група та причи-

на інвалідності. Інвалідність класифікується на

три групи: перша, друга і третя. Диференціація

інвалідності за групами є одним із способів

підходу до цього питання як у нашій країні, так і в

у деяких зарубіжних країнах, де встановлюється

тільки відсоток втрати працездатності.

Встановлення групи інвалідності залежить від сте-

пені втрати працездатності.

Підставою для встановлення I групи инвалидно-

сті є різко виражене обмеження жизнеде-

ності, обумовлене захворюванням, наслідком

травм, уродженими дефектами, що призвело до різко ви-

раженной соціальної дезадаптації, неможливості

навчатися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, пере-

рухатися, самостійно себе обслуговувати, брати участь

II група інвалідності встановлюється особам, ко-

яким не потрібна постійна стороння допомога, але

‘ См. Порядок організації та проведення медико-соціаль-

ної експертизи втрати працездатності: Затверджено постанов-

ленням Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 //СП

України, 1994.З №8.З Ст. 190..

193

мають різко виражені порушення функцій орга-

нізму, що призводять до утруднення вчитися, пересувати-

ся, брати участь у трудовій діяльності, або коли від-

слушні види праці можуть бути доступними тільки у спе-

ціально створених умовах.

Особам з обмеженням життєдіяльності слідом-

внаслідок порушень функцій організму, обумовлених

хронічними захворюваннями, наслідком травм, врож-

затверджених дефектами, що призводить до значного зниження

розпорядженням працездатності, встановлюється ІІІ група ін-

валідності. Ця група інвалідності встановлюється,

наприклад, при необхідності перевести працівника за

станом здоров’я на легшу чи меншу за

обсягом роботу, на роботу, що вимагає більш низької ква-

лификации.

В Інструкції ЫОб встановлення груп инвалидно-

стиы перераховані конкретні анатомічні дефекти

і соціальні підстави для встановлення тієї чи іншої

групи інвалідності. Встановлення групи інвалід-

ності як юридичного факту має значення для оп-

ределения розміру пенсії по інвалідності.

Для пенсійного забезпечення по інвалідності юрі-

дическое значення також має причина інвалідності.

Причинами інвалідності можуть бути загальне захворювання

вання, трудове каліцтво або професійне захворювання

ня, інвалідність з дитинства; для військовослужбовців З

поранення, контузія або каліцтво, отримане при захисті

Батьківщини або при виконанні інших обов’язків воєн-

ної служби, чи захворювання, пов’язане з перебуванням

на фронті, або каліцтво, одержане внаслідок нещасного

випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків під-

енной служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуван-

ням на фронті, а в спеціально передбачених зако-

нодательством випадках З захворювання, одержане при

виконанні обов’язків військової служби.’

‘ Положення про медико-соціальну експертизу: Затверджено

Кабінет Міністрів України від 22 лютого 1992 р. //СП

України, 1992.З № 2.З Ст. 69.

194

У деяких випадках для призначення пенсії з ін-

валідності має юридичне значення час наступ-

лення інвалідності. Воно вказується в рішенні МСЕК

про встановлення групи інвалідності.

Законодавством передбачено строки встановлення-

ня групи інвалідності. Інвалідність може бути ус-

тановлена на певні строки (І^У’року^-ітли бессроч-

але. Це залежить від сбстбян»ія здоров’я .іди віку

інваліда. Особам пенсійного віку, а також інва-

лидам при стійких, необоротних морфологічних з-

менениях та порушеннях функцій організму, інвалід-

ність встановлюється безстроково.

Документом про встановлення інвалідності є

ся акт обстеження інваліда МСЕК. Такий документ

висилається в районне (міське) управління соціаль-

ний захисту за місцем призначення пенсії та є ос-

нованием для розгляду питання по суті.

Переогляд інвалідів раніше вказаний

вих термінів, а також без установлених термінів проводить-

ся при зміні стану здоров’я і трудоспособно-

сти або при виявленні фактів необгрунтованого прий-

тя рішення медико-соціальною експертною комісією.

Воно може проводитися і за заявою осіб, які досягли

пенсійного віку, або у зв’язку з тим, що рішення

МСЕК винесено на підставі підроблених документів.

Якщо інвалідність працівника з’явилася наслідком про-

ного захворювання, то необхідні документи, удостове-

підбадьорливі стаж роботи. Виняток з цього правила пре-

дусмотрено для осіб, які стали інвалідами внаслідок про-

ного захворювання до досягнення 20 років. Цим особам

пенсія встановлюється незалежно від стажу роботи.

При настанні інвалідності внаслідок трудового

го каліцтва або професійного захворювання документа

про стаж роботи не потрібно.

Однак на практиці з трудової книжки робиться

виписка (або адміністрацією підприємства в ЫПред-

ставленииы, або безпосередньо управлінням соціально-

ний захисту). Ці відомості можуть знадобитися в даль-

нейшем, наприклад, при переході з пенсії за инвалидно-

сти на пенсію за віком. Іноді для встановлення

195

пенсії по інвалідності на пільгових умовах потрібні

дані про спеціальному стажі роботи.

Ч 2. Види, розміри пенсії по інвалідності

і умови її призначення

Як уже зазначалося, підставою для призначення пен-

оце по інвалідності є встановлена медичного

ським органом інвалідність. Пенсія по інвалідності

призначається з дня встановлення інвалідності, якщо про-

рощення за нею надійшло не пізніше 3 місяців з дня

встановлення інвалідності. При цьому пенсія по інва-

лидности призначається незалежно від того, припинена

робота до часу звернення за пенсією чи зни-

жається.

Законодавство про пенсіоном забезпечення передбачено

передбачає два види пенсії з інвалідності залежно-

залежно від причин інвалідності: а) пенсії по інвалід-

ності внаслідок трудового каліцтва або професійного-

ного захворювання; б) пенсії по інвалідності внаслідок

загального захворювання (у тому числі не пов’язаного з пра-

тієї, інвалідність з дитинства).1

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового уве-

чия або професійного захворювання призначаються не-

залежно від стажу роботи. Правом на таку пенсію

користуються особи, що підлягають обов’язковому дер-

державному соціальному страхуванню, тобто які працюють у

у порядку трудових відносин на всіх виробництвах не-

залежно від форм власності і видів підприємств

і організацій. При цьому не має значення, на посто-

янной, сезонній чи тимчасовій роботі за трудовим до-

за договором або договором цивільно-правового характеру

(підряду, доручення, комісії та ін), на основної робо-

ті чи на роботі за сумісництвом отримано трудо-

ше каліцтво або професійне захворювання.

У разі ушкодження здоров’я громадянина, не під-

лежачого обов’язковому державному соціально-

му страхуванню, організація чи громадянин, відповідь-

‘ См. Ст.25 Закону України ЫО пенсійне обеспеченииы.

196

дарські за заподіяну шкоду, зобов’язані відшкодувати за-

терпевшему витрати, пов’язані з відновленням його

здоров’я, а також шкоду, викликану втратою або змен-

порушенням його працездатності, у розмірі, який обчислюється

стосовно до заробітної плати (винагороди)

відповідної категорії працівників, якщо інше не

передбачено законом.1

Законодавство широко тлумачить поняття трудового

го каліцтва, відносячи до нього не лише каліцтво, отримане

при виконанні трудових функцій, а й інші випадки.

Під трудовим каліцтвом у юридичній літературі і

судовій практиці розуміється травматичне пошкодження-

ження, викликане раптовим впливом на організм

людини зовнішнього фактора З сторонньої сили.

Інвалідність вважається настала внаслідок тру-

довгого каліцтва, якщо нещасний випадок стався при

обставин і умов, перелічених у ст. 26 За-

кона України ЫО пенсійне обеспеченииы:

а) при виконанні трудових обов’язків (у тому чис-

ле під час відрядження), а також при вчиненні

будь-яких дій в інтересах підприємства або орга-

нізації, хоча б і без спеціального доручення;

б) по дорозі на роботу або з роботи;

в) на території підприємства, організації або в

іншому місці роботи впродовж робочого часу (включно < -

індивідуальної власності, а також з охорони пра-

вопорядка.

Крім перерахованих обставин, що належать

до трудового каліцтва. Закон України ЫО пенсійне забез-

печенииы включає в їх число і обставини при про-

ходінні виробничого навчання, практики або

практичних занять,З незалежно від продолжитель-

ності перебування в навчальному закладі, на курсах, в ас-

пирантуре чи клінічній ординатурі.

Основний документ для призначення пенсії по інвалід-

ності внаслідок трудового каліцтва З акт або інший офі-

соціальний документ про нещасний випадок, який визна-

ється пов’язаним з роботою. Акт складається за визначений-

ною формою, встановленою Положенням про розслідування

та облік нещасних випадків, професійних захворювань

вань і аварій на підприємствах, в установах і орга-

зациях, затвердженим постановою Кабінету Міні-

трів України від 10 серпня 1993 року № 623.’

Офіційними документами, що підтверджують не-

счастний випадок, пов’язаний з виробництвом, також мо-

гут служити: вирок суду, постанови слідчих

органів або суду про припинення кримінальної справи за ма-

лозначительностью або у зв’язку з актом про амністію (або

постанова слідчого органу про відмову у збуджені-

деніі кримінальної справи за вказаних підстав); зак-

висновок державного інспектора по нагляду за ох-

раною праці або інших посадових осіб, здійснюється

датків контроль за додержанням законодавства про працю,

про причини нещасного випадку; наказ про накладення дис-

циплинарного стягнення на осіб, винних у происшед-

198

громадських обов’язків або у зв’язку з діями

по рятуванню людського життя, охороні власності,

правопорядку, то такими документами можуть бути, на-

приклад, довідки органів міліції, прокуратури, а також

пожежної охорони. Якщо інвалідність наступила в зв’язку

з виконанням донорських функцій, доказом яв-

од довідка відповідного медичного органу.

Факт нещасного випадку, пов’язаного з роботою, може

бути встановлений і в судовому порядку, якщо його не можна

довести в несудовому порядку. Іншими словами, суд мо-

може прийняти і розглянути заяву про встановлення

факту нещасного випадку, якщо органи, зобов’язані видати

документи, що засвідчують такий факт, відмовили в цьому

за недостатністю або суперечливістю наявних

доказів або неможливістю відновити ранку-

отримані документи.

До трудового каліцтва прирівнюється професійно-

ве захворювання. Це таке захворювання працівника, ко-

яке викликане виключно шкідливим впливом

виробничих факторів, умов праці на організм

людини, властивих певної професії. Про-

фессиональное захворювання, як правило, на відміну від

травматичного пошкодження (каліцтва), розвивається по-

статечно під впливом систематичного і тривало-

го впливу шкідливих факторів, які притаманні кон-

кретным виробництв і професій.

Список професійних захворювань та Інструкцію

з його застосування затверджено Міністерством охорони здо-

ров’я. Міністерством соціального захисту і Міні-

стерством праці України від 2 лютого 1995 р. Харак-

тер захворювання визначає МСЕК. Вона виходить з осо-

В Список професійних захворювань також вклю-

притягнуто специфічні захворювання, які властиві

виключно роботи, пов’язаної з певними про-

199

фессиональными шкідливостями, а також захворювання,

що зустрічаються при роботі з даними шкідливостями під

багато разів частіше, ніж при інших умовах. Захворювання,

перелічені в Списку, можуть ставитися до професії-

функціональним у тому випадку, якщо виключається можливість

впливу на розвиток даного захворювання інших фак-

торів, не пов’язаних з умовами праці (побутові умо-

вія, інфекція та ін). Наприклад, наявність туберкульозу у

медичного працівника може вважатися професійних

професійними, якщо він не хворів на туберкульоз до роботи в

медичному протитуберкульозному закладі (дис-

пансерное відділення, кабінет, лабораторія). Або, наприклад

заходів, різке пониження слуху, розвинуте у испытате-

ля моторів в явній зв’язку з перенесеним тиф, не

може трактуватися як професійного захво-

ln, хоча в даній професії зниження слуху ча-

сто є професійною хворобою.

Визнання захворювання професійним не завжди

означає, що пов’язане з порушенням працездатності.

Питання про працездатності вирішується в кожному окремому

ном випадку залежно від ступеня вираженості, ха-

рактера й перебігу патологічного процесу, а також

протипоказань до продовження роботи у попередній

професії. При цьому професія хворого, що має

дане захворювання, не обов’язково повинна ставитися

до наведених у Списку, оскільки професії у Спис-

ке не носять вичерпного характеру.

У Списку професій немає ніяких вимог відно-

стосовно стажу роботи в умовах впливу шкідливості

виробництва. У кожному окремому випадку медична

експертиза повинна вирішувати питання про те, чи достатній

Висновок МСЕК про визнання захворювання профес-

сиональным долучається до заяви працівника, пре-

тендующего на пенсію по інвалідності.

Другим видом пенсії по інвалідності є пен-

усіх випадках, коли настання інвалідності не обус-

ловлено іншими перерахованими вище причинами. Для

призначення пенсії по інвалідності внаслідок загального

від 23 років до досягнення 26 років

«» — — -З..ґґґґґ чі ґґґ

від 26 років до досягнення 31 року

від 41 року до досягнення 46 років

від 46 років до досягнення 51 року

— — VЕ Х> _ __.

від 51 року до досягнення 56 років

від 56 років до досягнення 61 року

від 61 року і старші

З таблиці видно, що навіть при пенсійному вік-

ті (від 61 року і старші) для призначення пенсії за ін-

валідності від загального захворювання потрібно всього 15 років

стажу роботи. Як виключення із загального прави-

ла про стаж роботи законом передбачено, що такий

стаж не вимагається для осіб, які стали інвалідами слідом-

внаслідок загального захворювання в період роботи або після її

припинення до досягнення 20 років. Цим особам пен-

оце по інвалідності внаслідок загального захворювання

призначаються незалежно від стажу роботи.1

Можуть бути випадки, коли громадянин отримує пенсію

по інвалідності внаслідок трудового каліцтва (про-

‘ См. Ст. 23 Закону України ЫО пенсійне обеспеченииы.

201

овального захворювання), а потім його переводять на пенсію

по інвалідності внаслідок загального захворювання. Для

такої пенсії вимагається стаж роботи. Який він повинен

бути? Цей стаж визначається за віком до часу

початкового встановлення інвалідності. Наприклад,

до часу настання інвалідності внаслідок про-

фессионального захворювання громадянину Н. було 23 роки,

а при переході на пенсію по інвалідності від загального за-

болевания З 34 роки. Щоб призначити йому пенсію за

інвалідності внаслідок загального захворювання, слід ви-

яснить, чи є у нього два роки стажу роботи. Такий стаж

передбачений для осіб у віці 23 років. У цьому віці

громадянину Н. була встановлена інвалідність внаслідок

професійного захворювання.

Якщо було набуто стажу роботи, необхідного для

відповідної вікової групи, і робота зни-

лася при переході в наступну вікову групу,

то умова про стаж вважається виконаним незалежності ук-

мо від вимог, встановлених для наступної віку):-

стной групи.

Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання

вання, трудового каліцтва або професійного захворювання

вання призначаються незалежно від того, коли настала

інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу

чи після припинення роботи. Пенсії за инвалидно-

сти призначаються від дня встановлення інвалідності.

Пенсії призначаються на весь період інвалідності, уста-

встановлений МСЕК. Інвалідам-чоловікам старше 60 років

і жінкам старше 55 років пенсії по інвалідності на-

значаются довічно.

У разі зміни групи інвалідності пенсія в

новому розмірі виплачується з дня зміни групи

інвалідності. Під час повторного огляду громадян-

і визнання його здоровою пенсія виплачується до

кінця місяця, в якому її визнано здоровою, але не до-

далі, ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

Законодавством встановлені особливі умови під-

зобновления виплати пенсії при перервах в інвалід-

ності. Так, якщо інвалід не з’явився до МСЕК на перео-

засвідчення у призначений для цього строк, то

202

виплата йому пенсії припиняється, а в разі при-

знання його знову інвалідом поновлюється з дня при-

остановления, але не більше ніж на один місяць.

У разі коли строк повторного огляду пропу-

щен з поважної причини, виплата пенсії вироб-

водиться з дня зупинення виплати до дня пере-

огляду, але не більше ніж за 3 роки, якщо

МСЕК визнає його за цей період інвалідом. При цьому,

якщо під час повторного огляду інваліда переведено в

іншу групу інвалідності (вищу або більше

нижчу), пенсія за зазначений час виплачується

за колишньою групі.

Якщо виплату пенсії інвалідові, який втратив здоров’я-

вйо внаслідок загального захворювання, було припинено у

у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не напів-

чал пенсії внаслідок нез’явлення на переосвидетельствова-

ня без поважних причин, то в разі последующе-

го визнання його інвалідом виплата раніше призначеної

пенсії поновлюється з дня встановлення инвалидно-

сти знову за умови, якщо після припинення ви-

ти пенсії минуло не більше 5 років. Якщо минуло більше 5

років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від ступеня

її тяжкості, тобто від групи інвалідності. Інвалідам

від трудового каліцтва (професійного захворювання)

та інвалідам від загального захворювання пенсія якими-

вміщується в однаковому розмірі. Найбільш високі раз-

заходи пенсій у інвалідів I групи З70 відсотків за-

заробітку, кілька З нижче 60 відсотків для інва-

дов II групи. Пенсія по інвалідності III групи

призначається в розмірі 40 відсотків заробітку. Це

203

Приклад 2. Чоловіка-інваліда З 56 років. Пенсійно-

го віку (60 років) він не досяг, але має 38-річний стаж

роботи. Пенсія по інвалідності призначається йому в раз-

міру пенсії за віком, тобто в даному випадку 68% зара-

Короткий опис статті: безстрокова інвалідність

Джерело: Розділ VIII ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ — Право соціального забезпечення в Україні — Сирота В. М. — Сімейне право — Право на vuzlib.su

Також ви можете прочитати